Introducció

La responsabilitat social de l’empresa (RSE) és un terme que fa referència al conjunt d’obligacions i compromisos, legals i ètics, que es deriven dels impactes que l’activitat de les organitzacions i empreses produeixen en l’àmbit social, laboral, ambiental i dels drets humans.

Avui en dia, les empreses cada vegada estan més convençudes que l’èxit comercial i els beneficis que perdurin per als seus accionistes no s’obtenen únicament amb una maximització dels beneficis a curt termini, sinó amb un comportament orientat al mercat però alhora responsable i compromès socialment amb el seu entorn.

S’entén per compromís social la dedicació de recursos empresarials a projectes de desenvolupament socioeconòmic que donen suport a persones desfavorides, principalment en les àrees de serveis socials, salut, educació, formació professional i ocupació. Racionalitzar l’acció social permet situar-la en una nova dimensió respecte al tradicional plantejament filantròpic i, en concret, aporta beneficis que fan que l’empresa socialment compromesa obtingui avantatges comparatius respecte a la competència:

  1. Millora de l’actuació financera: estudis demostren que existeix correlació entre les pràctiques d’empreses socials responsables i l’actuació financera positiva.
  2. Reducció de costos operatius: algunes accions socials poden ajudar a les empreses a reduir costos i millorar la productivitat.
  3. Revalorització de la imatge de marca i la reputació de l’empresa.
  4. Augmentar les vendes i fidelitzar els clients.
  5. Augmentar els recursos per atreure i conservar els treballadors: les empreses amb compromís social els hi és més fàcil trobar nous treballadors i conservar-los com a membres de l’empresa.

Quan la responsabilitat social empresarial forma part del cor de l’estratègia empresarial, l’FVO pot oferir l’establiment de convenis de col·laboració com una forma estratègica de promoure l’acció social.

La col·laboració es pot establir des de diferents vessants tot i que sempre està determinada per: finançament de projectes per construcció de centres i serveis, foment de l’ocupació dintre del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, diferents programes de col·laboració tal com poden ser contribució en la creació de serveis… depenent en cada moment de les prioritats que es detecten des del sector i/o de l’interès de la pròpia empresa col·laboradora.

Per a més informació adreceu-vos al Gabinet de Direcció General: gabinet@fvo.cat o bé ompleneu el qüestionari que podeu trobar a aquesta mateixa secció a contacte