Mecenatge

Introducció

La Llei de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, Llei 49/2002 de 23 de desembre, regula el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius definides en la mateixa, en consideració a la seva funció social, activitats i característiques.

D’acord amb l’article 2 de la Llei 49/2002, es consideren entitats sense fins lucratius a efectes de dita llei, sempre que compleixin els requisits establerts en el seu article 3, entre altres, a les fundacions: “Que persegueixin fins d’interès general. Com poden ser els d’assistència social i inclusió social, educatius, de promoció de l’acció social, de promoció i atenció a les persones en risc d’exclusió…”

En definitiva, les fundacions que compleixin tots els requisits enumerats en l’article 3, seran considerades, a efectes de dita Llei, com entitats sense fins lucratius i per tant, podran aplicar el règim fiscal especial contingut en el Títol II de dita Llei i tindran la consideració d’entitats beneficiaries del mecenatge a les que es refereix l’article 16 de la mateixa Llei: “Els incentius fiscals seran aplicables als donatius, donacions i aportacions que, complint els requisits establerts al títol III, es fessin en favor d’entitats sense fins lucratius…”

Convenis de col·laboració

La mateixa Llei de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, Llei 49/2002, defineix, al seu article 25, el que entén per convenis de col·laboració: “S’entendrà per convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general, aquell mitjançant el qual, les entitats a que es refereix l’article 16, a canvi d’una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuïn en compliment de l’objecte o finalitat específica de l’entitat, es comprometen per escrit a difondre la participació del col·laborador en dites activitats. Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tindran la consideració de despeses deduïbles per a determinar la base imponible de l’impost sobre Societats de l’entitat col·laboradora…”

Si vol col·laborar amb l’FVO posis en contacte amb el Gabinet de Direcció General de la Fundació: gabinet@fvo.cat o bé ompli el qüestionari que pot trobar a aquesta mateixa secció a contacte