Guia d’acollida
La guia d’acollida de la Fundació Privada Vallés Oriental ha estat elaborada per tal de que les persones que formen o vulguin formar part de la FVO, ens coneguin i sàpiguen quin ha estat el nostre origen, què fem a la FVO, cap a on ens encaminem, etc.
Aquí podreu veure des d’una breu història nostra amb dades concretes, els serveis que integren la FVO, així com els projectes i programes que es desenvolupen.

Codi Ètic
La Fundació Privada Vallés Oriental disposa d’un codi deontològic on es fixen els principis, els drets i els deures que regulen l’actuació dels professionals que treballen a l’FVO. Degut a la vulnerabilitat de la persona amb discapacitat intel·lectual es creu convenient que l’actuació dels professionals estigui subjecta a una sèrie de normes morals i ètiques que garanteixin el respecte i el compromís envers a un treball que té com a finalitat l’adequat desenvolupament personal i social per aconseguir d’aquesta manera la màxima autonomia i independència de la persona amb discapacitat intel·lectual.

Aquest codi ha estat elaborat per l’equip tècnic de l’FVO amb la col·laboració de la Dra. Victoria Camps, Catedràtica d’Ètica de la Facultat de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’any 1993 i revisat per comissió tècnica, a setembre de 2008, amb la col·laboració de la Dra. Elisabeth Alomar, professora de la FPCEE de la Universitat Ramon Llull.

El Patronat de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO), en sessió ordinària celebrada el darrer 25 de setembre de 2008, ha acordat per unanimitat aprovar l’actualització del Codi Ètic dels Professionals de l’FVO.