Recursos assistencials

Centre Ocupacional Xavier Quincoces

La superfície construïda pel Centre Ocupacional és de 2.700m², en un terreny propietat de la FVO, repartits en una sola planta amb diferents nivells per a allotjar els Serveis de Centre Ocupacional. Actualment hi ha 18 sales d’ajustament personal i social destinades a l’STO, de manera que cada grup disposa del seu lloc d’activitat diària; i una de les naus diàfanes s’ha reservat exclusivament al servei de SOI. També és compta amb una sala de psicomotricitat, una sala d’informàtica i comunicació, sala de marqueteria, biblioteca, sala de manualitats, infermeria i zona d’esbarjo, amb un espai destinat a hort i jardí.

Les instal·lacions del Centre Ocupacional han anat evolucionant i ampliant-se per adaptar-se progressivament a la diversitat d’usuaris que assisteixen als serveis. A l’any 2001 es va portar a terme la 1a Fase de la Reforma Interior de l’Edifici, la qual va consistir en reformar els espais destinats a l’STO, ampliar els vestuaris i lavabos tant de l’STO com del SOI i crear sales d’ajustament personal i social on poder realitzar les activitats terapèutiques i d’atenció personal. A partir d’aquells moments el STO va poder gaudir d’espais diferenciats pels grups, més contenidors i en general, més adequats al treball individual.

A més es van adequar els sostres i es van millorar els menjadors i la zona d’office, creant una zona intermitja de self-service molt funcional i amplia.

A l’any 2004 es va portar a terme la 2a fase de la Reforma Interior de l’Edifici, la qual va consistir en reestructurar la nau destinada al Servei de SOI (baixar sostres, millorar la instal·lació de cal·lefacció i ventil·lació, polir paviment, optimitzar la il·luminació.), crear la infermeria i els despatxos dels tècnics pedagogs. Alhora, es va condicionar una zona de vestuaris i dutxes per als professionals del centre.

El CO també comparteix amb la resta de l’Àrea de serveis diürns, una sèrie d’espais comuns, com són la biblioteca, la sala de reunions i la sala d’actes.

A tall de recorregut, com si es tractés d’un plànol s’explica a continuació la distribució actual de les instal·lacions del Centre Ocupacional:

Si entrem per l’actual passadís de connexió amb els Serveis Centrals de l’FVO, trobem la zona de vestíbul i l’entrada als menjadors, amb la zona intermitja d’office,, cosa que va contribuir, en el seu moment, a agilitzar la repartició del menjar al llarg dels 3 torns de dinar que diàriament es realitzen.

A partir del mateix vestíbul s’accedeix mitjançant dues rampes paral·leles connectades per un passadís que travessa de banda a banda l’edifici, el qual ens va conduint als diferents serveis del centre. En el primer nivell (el més elevat pel que fa al terreny) hi ha dues naus compartimentades en 3 sales de treball cadascuna; la primera es reserva als grups de gent gran de l’STO i la segona nau als grups de joves .

Al davant de cadascuna de les naus del primer nivell es troben les sales destinades a la realització d’activitats: Informàtica, Audiovisuals, Sala de Rehabilitació, Sala de Biblioteca i Manualitats.

En un segon nivell (el més baix pel que fa al terreny)hi ha dues naus, la primera, compartimentada en sales de treball, es destina a l’STO; la segona nau, que s’ha conservat diàfana per a mantenir l’activitat prelaboral i de formació en hàbits de treball dels usuaris del SOI, es reserva exclusivament per aquest servei.

En aquesta primera nau del segon nivell s’ha ubicat, de forma contigua, la sala de psicomotricitat, on es realitza diàriament i segons l’horari pautat, les activitats de psicomotricitat, aeròbic i manteniment fisic.

A continuació es troba el despatx dels tècnics del centre ocupacional, el qual comunica directament amb l’edifici dels Serveis Centrals de l’FVO.

Aquestes adaptacions i reformes de l’edifici han fet possible l’acollir una gran diversitat d’usuaris amb tipologies molt diferents i problemàtiques afegides a la pròpia discapacitat intel·lectual.

En aquests moments el centre compta amb un edifici funcional, dinàmic i amb capacitat per anar adaptant-se a les futures generacions de persones adultes amb discapacitat intel·lectual que puguin sol·licitar l’entrada al servei.

Centre Especial de Treball Xavier Quincoces

El Centre Especial de Treball de Tallers Xavier Quincoces pertanyent a l’FVO, compta amb una nau distribuïda en dues plantes de 1800m2 cada una. Ubicada en un terreny amb cert desnivell, la qual cosa permet disposar d’accés directe a cadascuna plantes. Està equipat de molls i de la maquinària necessària per fer la càrrega i descàrrega dels camions, així com el magatzematge més adient a les mercaderies dels clients. Les dues plantes es comuniquen mitjançant escales, ascensor i muntacàrregues.

La planta alta es un espai diàfan on s’hi troben les diferents zones de treball del servei de manipulacions industrials com són, la zona de manipulació d’aliments, les línies de retràctil, la línia de enfaixats (sleever) i els espais polivalents per a diferents manipulats, tots ells amb la maquinària i els elements necessaris per al procés productiu. També s’hi ubiquen el menjador dels treballadors, la infermeria, un despatx per reunions i documentació, els vestidors amb taquilles individuals i els espais sanitaris. En un espai proper hi ha el despatx del responsable de producció.

La planta baixa es dedica exclusivament a magatzem i zona refrigerada, per a tractar productes que necessitin d’una temperatura controlada.

El servei de jardineria compta amb un espai propi, amb el magatzem on s’hi guarden els diferents equips de treball i els materials i els productes fitosanitaris, i l’aparcament dels vehicles del servei.

Es disposa de furgonetes per desplaçar les brigades i la maquinària de jardineria, i un camió comú per transports dels serveis de jardineria i de manipulacions industrials.

El CET comparteix amb la resta de l’Àrea de serveis diürns, una sèrie d’espais comuns, com són la biblioteca, la sala de reunions i la sala d’actes polivalent.

Centre residencial per a grans disminuïts Valldoriolf

Actualment la Residència que hi ha en funcionament es la “Residència i Centre de dia d’Atenció Especialitzada Valldoriolf”, la qual es troba ubicada en un terreny de 5ha. propietat de l’FVO.

La Residència i Centre de Dia d’Atenció Especialitzada Valldoriolf està construïda en un sol pla de 2.700 m2.

A l’entrada principal hi ha un gran vestíbul d’ús múltiple on es troben: la recepció, despatxos dels serveis tècnics, sala de juntes, lavabos, servei mèdic i d’infermeria, farmàcia; i, els espais destinats a les activitats del servei d’atenció diürna o especialitzada: sala de fisioteràpia, sala d’estimulació sensorial, sala de comunicació i audiovisuals (informàtica i biblioteca) i sala de taller de manipulacions i estètica (aquestes quatre últimes amb sortida a zona ajardinada).

A continuació hi ha el passadís central que baixa fins al final de l’edifici i separa la zona dels residents dels serveis generals (sala de màquines, taller manteniment, sala de personal, bugaderia, cuina i vestuaris de personal). El servei de bugaderia i neteja el realitzen des del Centre Especial de Treball Xavier Quincoces. En quan al servei de cuina,  és sotscontractat (per RC Serveis), malgrat que és cuina pròpiament a les instal·lacions del centre. En quant als menús són realitzats i revisats mensualment pel servei d’infermeria del Centre. Cada usuari disposa d’una dieta adaptada a les seves necessitats (hipocalòrica, tova, incompatibilitats concretes, …).

Els espais dedicats a la vida diària es componen de tres ales amb una mateixa distribució i composició: un passadís separa els dormitoris a l’esquerra i els banys i aules a la dreta.

A l’Ala A hi ha el dormitori d’infermeria amb dos llits que s’utilitzen en aquells casos que convé donar una atenció mèdico-sanitària més acurada. Consta de sis dormitoris de tres llits i dos dormitoris individuals.

Les Ales B i C es componen de sis dormitoris de tres llits, una habitació de dos llits i dues habitacions individuals cada ala.

Els dormitoris acullen en la majoria dels casos a tres persones ateses essent sempre del mateix sexe. Els armaris i els llits estan personalitzats de manera que ells senten l’habitació com a pròpia i facilita el reconeixement de l’espai.

El centre disposa de 6 llars, que es composen de 2 aules, 1 bany, 1 labavo i, les habitacions de les persones ateses de la llar en concret. Totes les aules donen a la zona exterior ajardinada.

Les ales A i B disposen d’una zona d’estar amb televisió i vídeo. L’ala C té un petit menjador amb un microones. Al final del passadís hi ha l’office i el menjador gran.

Centre d’atenció especialitzada Valldoriolf

El Centre d’Atenció Especialitzada es troba totalment integrat a la Residència Valldoriolf, la qual es troba ubicada en un terreny de 5ha. propietat de la Fundació.

La Residència i Centre d’Atenció Especialitzada Valldoriolf està construïda en un sol pla de 2.700 m2.

A l’entrada principal hi ha un gran vestíbul d’ús múltiple on es troben: la recepció, despatxos dels serveis tècnics, sala de juntes, lavabos, servei mèdic i d’infermeria, farmàcia; i, els espais destinats a les activitats del servei d’atenció diürna o especialitzada: sala de fisioteràpia, sala d’estimulació sensorial, sala de comunicació i audiovisuals (informàtica i biblioteca) i sala de taller de manipulacions i estètica (aquestes quatre últimes amb sortida a zona ajardinada).

A continuació hi ha el passadís central que baixa fins al final de l’edifici i separa la zona dels residents dels serveis generals (sala de màquines, taller manteniment, sala de personal, bugaderia, cuina i vestuaris de personal). El servei de bugaderia i neteja el realitzen des del Centre Especial de Treball Xavier Quincoces. En quan al servei de cuina,  és sotscontractat (per RC Serveis), malgrat que és cuina pròpiament a les instal·lacions del centre. En quant als menús són realitzats i revisats mensualment pel servei d’infermeria del Centre. Cada persona atesa disposa d’una dieta adaptada a les seves necessitats (hipocalòrica, tova, incompatibilitats concretes…).

Els espais dedicats a la vida diària es componen de tres ales amb una mateixa distribució i composició: un passadís separa els dormitoris a l’esquerra i els banys i aules a la dreta.

El centre disposa de 6 llars, que es composen de 2 aules, 1 bany, 1 labavo i, les habitacions dels usuaris de la llar en concret. Totes les aules donen a la zona exterior ajardinada.

Les ales A i B disposen d’una zona d’estar amb televisió i vídeo. L’ala C té un petit menjador amb un microones. Al final del passadís hi ha l’office i el menjador gran.

Servei d’Habitatge

El Servei d’Habitatge està constituït per llars-residència que donen servei a persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb diferents necessitats de suport. Es disposa tan de llars assistencials on s’acullen a residents amb una tipologia de suport extens i/o generalitzat (intensa supervisió per part de l’educador/a), llars-residència que responen al programa de suport extens/limitat (periòdica supervisió per part de l’educador/a), així com de llars que atenen a persones amb necessitats de suport limitat i intermitent ( és a dir residents amb un alt grau d’autonomia per a la vida diària ). Cada llar està formada per:

Espais comuns: sala estar, menjador, cuina, bugaderia, infermeria, rebost.

Espais que preserven la intimitat de cada usuari: habitacions, banys amb les adaptacions pertinents.

Actualment es disposa de 4 llars que es troben al centre de Granollers:

Llar Vallès

8 persones ateses

Carrer Roselló

Llar Font Verda (3 llars)

24 persones ateses

Passeig de la Muntanya

Llar Jaume Gregori

10 persones ateses

Carrer Camprodón,

Llar El Cinquantenari

24 persones ateses

Carrer Sant Antoni

Llar El Cinquantenari 2, nova llar posada en funcionament al setembre de 2019

22 persones ateses

Carrer Sant Antoni

I al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana:

Llar Jaume Anfruns i Janer

22 persones ateses

Carrer de la Font del gat

I el Servei de suport a la pròpia llar, situat a la ciutat de Granollers,

Llar amb suport

3 persones ateses

Casa Empúries

La Casa “Empúries” de l’FVO, posada en funcionament al febrer de 2015, té com objectiu que les persones ateses puguin disposar d’un servei de lleure normalitzat i integrador. És doncs, una casa per a les persones ateses als diversos serveis de l’entitat, però especialment pensada per a aquelles persones que per diferents motius econòmics o socials tenen dificultats per a gaudir d’un temps d’oci integrador fora del seu entorn quotidià. Té una capacitat de 12 persones acompanyades de fins a 6 professionals.

La casa consta de cinc habitacions dobles, dues habitacions individuals i tres banys totalment adaptats per a les persones ateses. A més, disposa d’un espai de treball per als professionals equipat amb tres habitacions dobles més i un altre bany. Com a zones comuns té una gran cuina oberta amb una illa que facilita el servei així com un menjador i sala d’estar, tot en una gran sala. Des de la sala d’estar s’accedeix a una segona planta on trobem una sala amb ordinadors i equipada amb material d’oficina i jocs de taula. També es disposa d’una petita bugaderia a la casa. Finalment a la zona exterior trobem una gran extensió de jardí amb dues piscines i un ampli pàrquing.

Edifici de Rehabilitació Funcional

L’Edifici de Rehabilitació Funcional es posa en funcionament al juliol de 2019. Consta de:

  • Zona d’aigües: La zona d’aigües conté dues piscines, una de 25 metres per 8,8 metres i una altra de més petita de 8,50 metres per 4,80 metres. S’hi accedeix a través del vestíbul, passant per vestidors i serveis complementaris. S’ha buscat una il·luminació amb lluernes a nord per donar claror als vestidors i passadissos, a la zona de piscina hi ha quatre grans lluernes orientades a nord per aconseguir llum sense radiació solar directa, i es complementa amb la vidriera a tot el llarg de la zona d’aigües per gaudir de totes les vistes, però deixant caure el tractament de coberta a la façana fins a 2 metres per acotar la radiació solar tot garantint les vistes, que disposa d’un cortinatge exterior complementari per minimitzar la radiació a l’estiu.
  • Zona seca: s’ha buscat il·luminació amb petites lluernes a nord per donar claror als vestidors i passadissos. El passadís té connexió amb el carrer per tal de permetre l’ús dels vestidors amb l’activitat del camp de futbol, pel mateix motiu també s’ha situat el magatzem prop d’aquesta sortida. A la zona de la sala polivalent se situen les màquines a l’extrem nord, a continuació els elements per a realitzar activitats de d’estimulació sensorial, fisioteràpia, rehabilitació i psicomotricitat i finalment, es dóna la possibilitat de convertir aquestes sales d’activitats en una gran sala polivalent amb contacte amb l’entrada ja que estan connectades per mitjà de portes corredisses per a incorporar un nou recurs per a reunions, conferències, actes… sense creuar els altres espais, per ser utilitzada, si cal, fora d’hores.