Centre Ocupacional ’’Xavier Quincoces’’: Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

26. después

La finalitat del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” és que les persones adultes amb discapacitat intel·lectual puguin assolir una integració social plena a la comunitat on pertanyen, a través de dos serveis: el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), ambdós amb objectius i funcionament independent però alhora interrelacionats pel que fa a la direcció i organització de serveis.

El servei de STO atén a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten una intensa i/o periòdica atenció en la majoria d’activitats de vida quotidiana, tant a nivell psicopedagògic, com social i personal.

En el cas de persones valorades de STO amb auxiliar els cal un programa de suport extens/generalitzat (supervisió intensa); i en el cas que les persones ateses estiguin valorades de STO, necessiten d’un programa de suport extens/limitat (periòdic).

En ambdós casos s’entén que es tracta de Programes de Suport Individuals, que especifica els objectius assistencials de cada persona i es descriuen les activitats i la metodología a utilitzar, i on s’emfatitzen aquelles activitats d’ajustament personal i social que tenen la finalitat d’aconseguir l’òptim desenvolupament de la persona atesa a la seva vida quotidiana i a millorar la relació amb l’entorn, destacant el grup de persones envellides, el qual forma part de l’STO, com a unitat específica, encarregada de la seva atenció diürna.

Anualment es realitza un Programa Anual d’Activitats on es planifica, durant el mes de gener, el que es portarà a terme al llarg de l’any i els objectius de totes les àrees de treball. Les activitats estan basades en l’ajustament personal i social, són un conjunt d’activitats dirigides a la persona atesa, que amb la seva participació directa, tenen per objecte una rehabilitació estructural de la persona i una millora de la seva relació amb l’entorn.

  • Comunicació: activitat de comunicació, conversa, reeducació del llenguatge i activitat de sistemes alternatius de comunicació (SAAC).
  • Desenvolupament personal i cognitiu: activitats de cura personal, informàtica, activitat d’estimulació cognitiva en la tercera edat, perruqueria i estètica.
  • Creativitat: activitat plàstica, cuina, musicoteràpia, teatre, art pràctic i decoratiu.
  • Manteniment físic i de salut: activitat de passeig, psicomotricitat, aeròbic, educació per a la salut i sexualitat, massatge terapèutic i futbol, atenció a la conducta, piscina (optativa).
  • Habilitats socials i culturals: visites culturals i sortides de socialització, coneixement de la comunitat, activitat de coneixement i celebració de les tradicions culturals, festes i aniversaris, balls de saló, cura i manteniment del nostre entorn, assemblea i audiovisuals.

Metodologia

En el cas del Centre Ocupacional, des de l’any 2013 i amb implantació a l’any 2014, hem adoptat com a eix vertebrador del nostre sistema de treball, la planificació centrada en la persona amb discapacitat intel·lectual mitjançant el projecte que hem denominat “Nou Model d’Atenció Diürna”.

Es promouen les condicions necessàries per la consecució de millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del respecte ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació activa i on cada persona beneficiària elabora un pla d’atenció i vida, concebut com un instrument d’acció dialogada entre la persona usuària, la família, l’entorn comunitari i els professionals dels diversos serveis. S’entén la diversitat i varietat en cadascun dels/les usuaris/àries atesos/es, entenent-ho com una atenció flexible, multidisciplinar, individualitzada i adaptada a la persona on l’eix vertebrador del servei són les seves necessitats individuals. Així doncs, partint dels punts forts o competències de cadascú es traça el seu itinerari personalitzat d’activitats setmanals, amb un horari individual i propi, el qual forma part de la seva atenció diària al servei en que es treballen totes les àrees.

La nostra funció no la limitem a atendre les necessitats de les persones, sinó a ser promotors i facilitadors de projectes de felicitat de cadascuna de les persones ateses en el nostre centre, on els seus desitjos i anhels, siguin el motor que els ha de promoure i comportar una vida de plenitud.

Per tant, a cadascun dels serveis del Centre Ocupacional:

  • S’adapten els recursos a la nova estructura d’atenció segons el Nou Model Atenció Diürna adaptat al Centre Ocupacional, incorporant les millores i canvis necessaris.
  • S’adapten les eines i recursos que facilitin l’autogestió i autodeterminació de la persona amb discapacitat
  • Es planifica una proposta d’activitats de rehabilitació i habilitació adaptades a les necessitats evolutives de les persones ateses
  • Es creen espais que permetin expressar les seves necessitats, interessos personals, desitjos i il·lusions

Instal·lacions

9. Canvi foto pag. 25La superfície construïda pel Centre Ocupacional és de 2.700m², en un terreny propietat de l’FVO, repartits en una sola planta amb diferents nivells per a allotjar els serveis de Centre Ocupacional. Actualment hi ha 18 sales d’ajustament personal i social destinades a l’STO, de manera que cada grup disposa del seu lloc d’activitat diària.

També és compta amb una sala de psicomotricitat, una sala d’informàtica i comunicació, sala de marqueteria, biblioteca i aula informàtica, sala de manualitats, infermeria i zona d’esbarjo, amb un espai destinat a hort i jardí, pista poliesportiva i pistes de petanca.

Així com la recepció, els dos menjadors i l’office, la sala d’actes Sílvia Ramada, el despatx de logopèdia, psicologia i pedagogia, el despatx de direcció del centre, pedagogia i treball social.

4 5 6 7 8

Història

Neix l’any 1991 amb la valoració de les primeres 7 persones, i fou a l’any 1992 quan des de l’EVO (Equip de Valoració i Orientació) d’Adults van valorar-se 41 persones més com a integrants del centre. El gruix d’usuaris (48) que van passar a formar part del Centre Ocupacional provenia del mateix taller, el qual, a partir de la publicació del Decret de l’any 1987 va reorganitzar-se per a constituir a l’abril de 1992 el Centre Ocupacional dels tallers Valldoriolf (actualment anomenats Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”).

Les reformes interiors de les instal·lacions del centre ocupacional han fet possible atendre a una diversitat important de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, actualment es compta amb una capacitat registral per a 160 persones al servei de STO.