Convenis amb empreses

D’acord al que estableix Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en el seu article 25 del capítol III parla dels convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general. Diu:

  • “S’entendrà per convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general, aquell mitjançant el qual, les entitats a que es refereix l’article 16, a canvi d’una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuïn en compliment de l’objecte o finalitat especifica de l’entitat, es comprometen per escrit a difondre la participació del col·laborador en dites activitats.
  • · Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tindran la consideració de despeses deduïbles per a determinar la base imponible de l’impost sobre Societats de l’entitat col·laboradora…”

Els convenis amb les empreses que col·laboren amb l’FVO en el projecte d’integració social i laboral són:

Institucions públiques:

  • Ajuntament de Granollers
  • Ajuntament de la Roca del Vallés
  • Ajuntament de Montornès del Vallès
  • Ajuntament de Vilanova del Vallès
  • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Empreses privades:

  • KH Lloreda
  • Reckitt Benckiser