Centre Ocupacional ‘’Xavier Quincoces’’: Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

26. después

La finalitat del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” és que les persones adultes amb discapacitat intel·lectual puguin assolir una integració social plena a la comunitat on pertanyen, a través de dos serveis: el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), ambdós amb objectius i funcionament independent però alhora interrelacionats pel que fa a la direcció i organització de serveis.

El servei de SOI està destinat a aquelles persones que necessiten un tipus de suport limitat, és a dir, només en determinades àrees i limitat en el temps. Està adreçat a potenciar i conservar les capacitats personals i socials mitjançant el desenvolupament d’activitats de formació laborals i d’ajustament.

L’objectiu que cada grup del SOI compti amb la seva identitat pròpia, potenciant la diferenciació de grup referent, de manera que cada grup funcioni de manera independent, i adaptant els suports als diferents perfils segons la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona (PCP), tot i que es mantingui la cohesió general del servei (activitats comuns…).

El programa general d’activitats del Centre Ocupacional ha de permetre un funcionament autònom del Servei d’Ocupació i Inserció (SOI), oferint activitats específiques d’ajustament personal i social i activitat pre-laboral segons el perfil de la persona atesa, preferències, interessos segos la Planificació Centrada en la Persona i segons la formació del monitor/a relaciones.

Al ser un funcionament ja pensat en la necessitat de la seva flexibilitat, depenent de la fluctuació laboral l’horari s’adaptarà sempre prioritzant la tasca prelaboral i quan la situació ho permeti es realitzaran les activitats d’ajustament personal i social programades. L’ajustament personal i social és aquell conjunt d’activitats dirigides a la persona atesa, que amb la seva participació directa, tenen per objecte una rehabilitació estructural de la persona i una millora de la seva relació amb l’entorn. Les diferents activitats programades són:

Acadèmic-formatiu-coneixements (diferents racons: càlcul, geografia, ciència, llengua…)+Pantalla Digital Interactiva (dimarts)
Centres de interès (habilitats socials, sexualitat, salut, professions, visites externes…)+Pantalla Digital Interactiva (dimecres)
Artesania (temàtic, trencadís, fusteria…) (dijous)
Esport (futbol, bàsquet, hàndbol, volei, bàdminton, atletisme, petanca, bitlles…) Pista (divendres)

Metodologia

En el cas del Centre Ocupacional, des de l’any 2013 i amb implantació a l’any 2014, hem adoptat com a eix vertebrador del nostre sistema de treball, la planificació centrada en la persona amb discapacitat intel·lectual mitjançant el projecte que hem denominat “Nou Model d’Atenció Diürna”.
Es promouen les condicions necessàries per la consecució de millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del respecte ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació activa i on cada persona beneficiària elabora un pla d’atenció i vida, concebut com un instrument d’acció dialogada entre la persona usuària, la família, l’entorn comunitari i els professionals dels diversos serveis. S’entén la diversitat i varietat en cadascun dels/les usuaris/àries atesos/es, entenent-ho com una atenció flexible, multidisciplinar, individualitzada i adaptada a la persona on l’eix vertebrador del servei són les seves necessitats individuals. Així doncs, partint dels punts forts o competències de cadascú es traça el seu itinerari personalitzat d’activitats setmanals, amb un horari individual i propi, el qual forma part de la seva atenció diària al servei en que es treballen totes les àrees.

La nostra funció no la limitem a atendre les necessitats de les persones, sinó a ser promotors i facilitadors de projectes de felicitat de cadascuna de les persones ateses en el nostre centre, on els seus desitjos i anhels, siguin el motor que els ha de promoure i comportar una vida de plenitud.

Per tant, a cadascun dels serveis del Centre Ocupacional:

  • S’adapten els recursos a la nova estructura d’atenció segons el Nou Model Atenció Diürna adaptat al Centre Ocupacional, incorporant les millores i canvis necessaris.
  • S’adapten les eines i recursos que facilitin l’autogestió i autodeterminació de la persona amb discapacitat
  • Es planifica una proposta d’activitats de rehabilitació i habilitació adaptades a les necessitats evolutives de les persones ateses
  • Es creen espais que permetin expressar les seves necessitats, interessos personals, desitjos i il·lusions

Instal·lacions

Instal·lacion1La superfície construïda pel Centre Ocupacional és de 2.700m², en un terreny propietat de l’FVO, repartits en una sola planta amb diferents nivells per a allotjar els serveis de Centre Ocupacional.  En aquests moments el centre compta amb un edifici funcional, dinàmic i amb capacitat per anar adaptant-se a les futures generacions de persones adultes amb discapacitat intel·lectual que puguin sol·licitar l’entrada al servei.  És per aquest motiu que, actualment, una de  les naus diàfanes està reservada exclusivament al servei de SOI.


També és compta amb una sala de psicomotricitat, una sala d’informàtica i comunicació, sala de marqueteria, biblioteca i aula informàtica, sala de manualitats, infermeria i zona d’esbarjo, amb un espai destinat a hort i jardí, pista poliesportiva i pistes de petanca.

Instal·lacion4

Així com la recepció, els dos menjadors i l’office, la sala d’actes Sílvia Ramada, el despatx de logopèdia, psicologia i pedagogia, el despatx de direcció del centre, pedagogia i treball social.

1 2 3

Història

El Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” va néixer l’any 1991 amb la valoració de les primeres 7  persones, i fou a l’any 1992 quan des de l’EVO (Equip de Valoració i Orientació) d’Adults van valorar-se 41 persones més com a integrants del centre. El gruix d’usuaris (48) que van passar a formar part del Centre Ocupacional provenia del mateix taller, el qual, a partir de la publicació del Decret de l’any 1987 va reorganitzar-se per a constituir a l’abril de 1992 el Centre Ocupacional dels Tallers Valldoriolf (actualment anomenats Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”).

No fou fins a l’any 1996, i amb la publicació del Decret 336/1996, que es va regular el Servei de SOI (Servei Ocupacional d’Inserció) constituït per aquelles persones adultes amb discapacitat intel·lectual que no entraven a formar part del Centre Ocupacional i tampoc no podien ser contractades per al Centre Especial de Treball de la FVO pel seu grau d’afectació,-els mal anomenats “transitoris” perquè estaven en una situació de transitorietat legal, segons la normativa que els emparava-. Van ingresar al SOI aproximadament 70 persones, i des d’aquell moment el Centre Ocupacional va comptar amb els dos serveis que ja té actualment, el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

Les reformes interiors de les instal·lacions del centre ocupacional han fet possible atendre a una
diversitat important de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, actualment el servei de SOI té una capacitat registral de 70 persones.