La fundació

La Fundació Privada Vallés Oriental (FVO) és una entitat sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les seves famílies.

L’FVO regeix el seu funcionament d’acord a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques així com a la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

L’FVO té com a identitat l’interès general com a pioners en l’acció social, sempre més pròxima a les persones que a l’administració pública. És per això que el paper de la Fundació no és suplir les mancances de l’administració, sinó complementar els seus compromisos amb la societat en quan a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La identitat de l’FVO es manifesta portant a terme les activitats que estableix els seus Estatuts i les desenvolupa dia a dia. Aquest testimoni és el reflex del seu projecte i compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Les persones amb discapacitat intel·lectual són subjectes de dret, les quals han de veure reconeguts i garantits els drets a la màxima autonomia, a la igualtat d’oportunitats i a una vida i una educació de qualitat.

L’FVO ha d’ésser una organització de qualitat: amb un nivell que respongui a la finalitat per la qual va ser creada, de la forma que el seu fundador ha previst i que la societat necessiti. Tota fundació ha d’ésser fidel a uns principis i actuar amb coherència amb els que l’envolten: beneficiaris, treballadors, donants… i la seva gestió ha d’ésser transparent.

L’FVO té naturalesa permanent i caràcter exclusivament social. Desenvolupa la seva activitat sense cap afany de lucre i d’acord amb el principi de màxim respecte a la voluntat dels fundadors.

Es regeix per la voluntat fundacional i per les normes que en la interpretació i desenvolupament d’aquesta voluntat, i amb caràcter exprés, faci el seu Patronat, segons la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques així com a la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

El domicili social de l’FVO es fixa a La Roca del Vallès, a la carretera de Valldoriolf, s/n.

L’FVO, d’acord amb la legislació vigent, té personalitat jurídica pròpia i plena i capacitat d’obrar.

L’FVO gaudeix de tots els privilegis processals i dels beneficis fiscals concedits per la legislació vigent en cada moment, en virtut de què l’FVO no té cap afany de lucre, i la seva duració és il·limitada.