Responsabilitat social empresarial

La responsabilitat social de l’empresa (RSE) és un terme que fa referència al conjunt d’obligacions i compromisos, legals i ètics, que es deriven dels impactes que l’activitat de les organitzacions i empreses produeixen en l’àmbit social, laboral, ambiental i dels drets humans.

Avui en dia, les empreses cada vegada estan més convençudes que l’èxit comercial i els beneficis que perdurin per als seus accionistes no s’obtenen únicament amb una maximització dels beneficis a curt termini, sinó amb un comportament orientat al mercat però alhora responsable i compromès socialment amb el seu entorn.

S’entén per compromís social la dedicació de recursos empresarials a projectes de desenvolupament socioeconòmic que donen suport a persones desfavorides, principalment en les àrees de serveis socials, salut, educació, formació professional i ocupació. Racionalitzar l’acció social permet situar-la en una nova dimensió respecte al tradicional plantejament filantròpic i, en concret, aporta beneficis que fan que l’empresa socialment compromesa obtingui avantatges comparatius respecte a la competència:

  • Millora de l’actuació financera: estudis demostren que existeix correlació entre les pràctiques d’empreses socials responsables i l’actuació financera positiva.
  • Reducció de costos operatius: algunes accions socials poden ajudar a les empreses a reduir costos i millorar la productivitat.
  • Revalorització de la imatge de marca i la reputació de l’empresa.
  • Augmentar les vendes i fidelitzar els clients.
  • Augmentar els recursos per atreure i conservar els treballadors: les empreses amb compromís social els hi és més fàcil trobar nous treballadors i conservar-los com a membres de l’empresa.

Quan la responsabilitat social empresarial forma part del cor de l’estratègia empresarial, l’FVO pot oferir l’establiment de convenis de col·laboració com una forma estratègica de promoure l’acció social.

La col·laboració es pot establir des de diferents vessants tot i que sempre està determinada per: finançament de projectes per construcció de centres i serveis, foment de l’ocupació dintre del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, diferents programes de col·laboració tal com poden ser contribució en la creació de serveis… depenent en cada moment de les prioritats que es detecten des del sector i/o de l’interès de la pròpia empresa col·laboradora.

Per a més informació adreceu-vos al Cap de Recursos a rh@fvo.cat.

Empresa CET: Mesures alternatives al compliment de la quota de reserva del 2% de la LISMI

La Llei 13/1982 de 7 d’abril per la integració social dels minusvàlids, coneguda com LISMI, estableix per a les empreses de més de 50 treballadors, l’obligació de contractar a un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2% del total de la plantilla.

El RD 364/2005 de mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors, preveu que les empreses públiques i privades que estiguin obligades a contractar treballadors discapacitats en els termes previstos en l’article 38.1 de la Llei 13/1982, podran, excepcionalment, quedar exemptes d’aquesta obligació, sempre que s’apliquin algunes de les mesures substitutòries que preveu el present Reial Decret.

CET

Són motius d’excepcionalitat, la impossibilitat que els serveis d’ocupació públics competents, o les agències de col·locació puguin atendre l’oferta de treball de l’empresa demandant o l’al·legació per part de l’empresa d’altres causes com les peculiaritats de caràcter productiu, tècnic, econòmic, que motivin l’especial dificultat per incorporar treballadors discapacitats en la plantilla de l’empresa.

Les mesures alternatives previstes són:

  • Contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball o treballador autònom discapacitat, pel subministrament de matèries primes, maquinària o béns d’equip.
  • Contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treballo treballador autònom discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.
  • Constitució d’un enclavament previ contracte amb un Centre Especial de Treball.
  • Donacions: accions de mecenatge per la inserció laboral i creació de llocs de treball o accions de patrocini per al finançament de projectes adreçats al desenvolupament de l’esport paralímpic.

Per tal de no rebre sancions per incompliment de la LISMI, esdevenir una empresa socialment responsable i amb avantatges competitives respecte a la teva competència, tant en màrqueting social com a imatge pública davant de l’administració, et convidem a posar-te en contacte amb la Fundació Privada Vallès Oriental, amb el Cap de Recursos a rh@fvo.cat.