Política de Privacitat

D’acord amb l’establert a la normativa vigent en protecció de dades, FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS li informa que les dades personals de totes les persones ateses i persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS

CIF G60249737

Domicili: Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

Tel. 93.860.02.40

E-mail: fundacio@fvo.cat

Finalitat i temps de conservació de les dades

Pel cas de les persones que demanen una plaça com a persona atesa a la nostra Fundació, tractem les seves dades amb la finalitat de gestió de la llista d’espera i valoració de les possibles persones ateses de la Fundació, i pel qual es realitzarà un perfil de la persona atesa mitjançant els diferents informes de valoració, que són necessaris per saber les necessitats assistencials i terapèutiques de la possible persona atesa, i si les mateixes poden portar-se a terme per la Fundació i és un candidat vàlid per ser persona atesa.

Si és vostè persona atesa, tractem les seves dades i les del seu representant legal o tutor, amb la finalitat gestió de les dades de les persones ateses de la Fundació i els seus representants legals, i pel qual es realitzarà un perfil de la persona atesa mitjançant els diferents informes, que són necessaris per saber les necessitats assistencials i terapèutiques de la persona atesa.

Si manté una relació amb aquesta Fundació com a client o proveïdor, tractem les seves dades per la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal dels clients i proveïdors, i de les seves persones de contacte.

Si ens ha enviat un currículum o s’ha presentat a un procés obert de selecció de personal, tractem les seves dades per la gestió de les dades dels candidats a una possible oferta de treball.

En cas de cessió dels drets d’imatge, per la gestió de les imatges – i de la veu en cas de vídeo o obra audiovisual – pels treballs educatius terapèutics, publicació a la web i per la difusió de la Fundació.

En cas que no es trobi dins dels col·lectius anteriors, però es posa en contacte amb nosaltres, o ens ha atorgat el seu consentiment per l’enviament d’informació i la revista de la Fundació, tractem les seves dades per la gestió de les dades de contacte i/o per l’enviament de la revista o d’informació relativa a la Fundació.

Així mateix, els informem que a les nostres instal·lacions poden existir càmeres de videovigilància, les qual estan degudament senyalitzades. En aquest cas, tractem les seves dades per la vigilància i control d’accés a les instal·lacions.

En qualsevol cas, les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els servei o es mantingui la relació que legitima el tractament, i posteriorment durant el termini legal que sigui exigible per la conservació de les dades i durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

En cas de les imatges captades per videovigilància, únicament les mantindrem durant un període màxim d’un mes des de la seva captació.

En quant als possibles candidats als processos de selecció, les seves dades les mantindrem durant un període màxim de 3 anys des de que es va tancar el procés de selecció, o en seu defecte, des de que ens va proporcionar el seu currículum sense obrir cap procediment de selecció, excepte que es ens doni el seu consentiment per poder conservar les dades durant més temps.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte, l’interès legítim, o el seu consentiment, segons l’hem informat al moment de la recollida de les seves dades.

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS únicament li demanarà que ens proporcioni les dades que siguin necessàries i per tant, qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant les pròpies persones ateses com els seus representants i familiars, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte el cas de les persones ateses, que es cediran per obligació legal i per poder prestar el servei assistencial o cobraments dels ajusts o prestacions, a hospitals i centres de salut, professionals mèdics externs, Ajuntament de Granollers, al Consell Comarcal, i resta d’Administracions Públiques competents. En cas dels clients i proveïdors, les dades les cedirem a l’Agència tributària per complir amb les obligacions fiscals, i a les entitats bancàries quan sigui necessari pel pagament o cobrament dels imports que es derivin de la relació contractual. I en cas de les imatges captades per videovigilància, seran comunicades a les Forces i Cossos de Seguretat, i autoritats judicials, quan així ens ho requereixin o sigui necessari per la comissió d’un delicte.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com és la gestoria.

D’altra banda, algunes imatges i vídeos amb veu, es poden emmagatzemar al Dropbox de forma temporal, o enviar-se per Whatsapp a la Fundació per part del personal que ha captat la imatge i/o vídeo, així com es poden realitzar comunicacions per whatsapp, i/o podem utilitzar serveis de qualsevol entitat que tracti dades fora de la UE. En aquests casos es produirà una transferència internacional de dades, si bé ens assegurarem que la transferència compleixi les existències en protecció de dades al moment de la realització de la transferència internacional, i que els nostres encarregats s’ajusten a les Decisions de la Comissió Europea, que hagin obtingut l’autorització de l’autoritat de control, en el seu cas, o que compleixin amb les condicions establertes al RGPD.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, www.aepd.es.