Política de privacitat

D’acord amb l’establert al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com a la normativa que estigui vigent en tot moment en protecció de dades, FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL li informa que les dades personals de tots els usuaris i persones en general que puguin guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment de les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.
Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

NIF G60249737

Domicili: Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

E-mail: fundacio@fvo.cat

Telèfon: 93.860.02.40

Fax: 93.860.02.49

Finalitat i temps de conservació de les dades

Pel cas de les persones que demanen una plaça com a persona atesa a la nostra Fundació,  tractem les seves dades amb la finalitat de gestió de la llista d’espera i valoració dels possibles persones ateses de la Fundació, i pel qual es realitzarà un perfil de la persona atesa mitjançant els diferents informes de valoració, que són necessaris per saber les necessitats assistencials i terapèutiques de les possibles persones ateses, i si les mateixes poden portar-se a terme per la Fundació i és un candidat vàlid per ser persona atesa.

Si és vostè persona atesa, tractem les seves dades i les del seu representant legal o tutor, amb la finalitat de gestió de les dades de les persones ateses de la fundació i dels seus representants legals, i pel qual es realitzarà un perfil de la persona atesa mitjançant els diferents informes, que són necessaris per saber les necessitats assistencials i terapèutiques de la persona atesa.

Si manté una relació amb aquesta Fundació com a client o proveïdor, tractem les seves dades per la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal dels clients i proveïdors, i les seves persones de contacte.

Si ens ha enviat un currículum o s’ha presentat a un procés obert de selecció de personal, tractem les seves dades per la gestió de les dades dels candidats a una possible oferta de treball.

En cas de cessió dels drets d’imatge, per la gestió de les imatges – i de la veu en cas de vídeo o obra audiovisual – pels treballs educatius terapèutics, publicació a la web i per la difusió de la Fundació. 

Pel cas que vostè sigui docent, ponent, s’hagi inscrit com alumne o hagi intervingut d’alguna forma a alguna de les nostres formacions, tractarem les seves dades per la finalitat de gestió docent, administrativa i fiscal de les dades dels intervinents en les formacions organitzades per la Fundació,  i les gravacions de les formacions, en el seu cas. Per tant, la base jurídica és l’execució d’un contracte de formació, i respecte a la imatge o veu dels alumnes, el seu consentiment.

Tingui en compte que les formacions podran ser gravades i per tant, si és vostè alumne i no vol que aparegui la seva imatge i/o veu, caldrà que mantingui apagada la seva càmera i micro. En cas de que els mantingui activats, estarà donant el seu consentiment perquè pugui ser gravat.

Si és vostè un docent o intervé com a moderador, o és un ponent de qualsevol tipus, serà necessari l’enregistrament de la seva imatge i veu per poder portar a terme la formació per la qual li hem contractat.

En cas que no es trobi dins dels col·lectius anteriors, però es posa en contacte amb  nosaltres, o ens ha atorgat el seu consentiment per l’enviament d’informació i la revista de la Fundació, tractem les seves dades per la gestió de les dades de contacte i/o per l’enviament de la revista o d’informació relativa a la Fundació.

Així mateix, els informem que a les nostres instal·lacions poden existir càmeres de videovigilància, les qual estan degudament senyalitzades. En aquest cas, tractem les seves dades per la vigilància i control d’accés a les instal·lacions.

En qualsevol cas, les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els servei o es mantingui la relació que legitima el tractament, i posteriorment durant el termini legal que sigui exigible per la conservació de les dades i durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

En cas de les imatges captades per videovigilància, únicament les mantindrem durant un període màxim d’un mes des de la seva captació.

En quant als possibles candidats als processos de selecció, les seves dades les mantindrem durant un període màxim de 3 anys des de que es va tancar el procés de selecció, o en el seu defecte, des de que ens va proporcionar el seu currículum sense obrir cap procediment de selecció, excepte que ens doni el seu consentiment per poder conservar les dades durant més temps.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte, els seus actes preparatoris, l’interès legítim, interès públic o el seu consentiment, segons l’hem informat al moment de la recollida de les seves dades.

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL únicament li demanarà que ens proporcioni les dades que siguin necessàries i per tant, qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Origen de les seves dades

Les dades que tractem a la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL com a Responsable de Tractament, han sigut proporcionades pels propis interessats i/o seus representants legals i/o voluntaris.

No obstant, d’acord amb l’art. 21 de la LOPDGDD, atesa l’absorció de la Fundació APADIS LES FRANQUESES per part de la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, les dades d’aquelles persones que mantenien una relació amb la ja extingida Fundació APADIS, van passar a tractar-se exclusivament, i respecte a totes les categories de dades, per la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL com a única Responsable de Tractament. Per tant, si vostè va ser una persona afectada per la fusió, totes les seves dades les tenim perquè la Fundació APADIS ens la va proporcionar.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant les pròpies persones ateses com els seus representants i familiars, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte el cas de les persones ateses, que es cediran per obligació legal i per poder prestar el servei assistencial o cobraments dels ajusts o prestacions, a hospitals i centres de salut, professionals mèdics externs, Ajuntament de Granollers, al Consell Comarcal, i resta d’Administracions Públiques competents. En cas dels clients i proveïdors, les dades les cedirem a l’Agència tributària per complir amb les obligacions fiscals, i a les entitats bancàries quan sigui necessari pel pagament o cobrament dels imports que es derivin de la relació contractual. I en cas de les imatges captades per videovigilància, seran comunicades a les Forces i Cossos de Seguretat, i autoritats judicials, quan així ens ho requereixin o sigui necessari per la comissió d’un delicte.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com és la gestoria.

Utilitzem els serveis de Google, Microsoft, telegram, Whatsapp i xarxes socials (instagram , twitter, facebook y linkedin), i algunes imatges i vídeos amb veu es poden emmagatzemar al Onedrive de forma temporal. Totes aquestes entitats estan o tenen processadors fora de l’EEE que implica transferència internacional de dades. En aquest cas, ens assegurem que el tractament compleix amb la normativa en protecció de dades i els països als que es transfereixen dades siguin dels declarats segurs, o bé es mantingui el corresponent contracte amb les clàusules tipus aprovades per la Comissió europea, o existeixi alguna de les garanties que estableix el RGPD. Pot consultar les seves respectives pàgines web o bé pot dirigir-se a nosaltres i li proporcionarem més informació i/o documentació.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Així mateix, té dret a revocar el consentiment perquè tractem les seves dades, a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

També té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics o que l’afecta negativament.

En cas que tractem les seves dades per diferents finalitats i/o bases jurídiques, i una d’elles sigui per haver-nos atorgat el seu consentiment, li informem que la revocació del consentiment no afectarà a la resta de tractaments basades en altres causes de legitimació diferents al consentiment. Per exemple, si vostè és un representant d’una persona atesa en aquesta Fundació i a més, ens ha donat el consentiment per publicar fotografies a la nostra pàgina web, vostè podrà revocar el consentiment per utilitzar la seva imatge, però aquesta revocació no afectarà a la seva relació amb nosaltres com persona atesa, que es manté sense cap canvi.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalades a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, quan a la Fundació tractem les seves dades en base al seu consentiment, vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, sense que això afecti a qualsevol altra relació que pugui mantenir amb nosaltres, i si tractem les seves dades per alguna altra base jurídica (ex: perquè li estem prestant un servei), la revocació del seu consentiment no afectarà a la relació contractual o base jurídica

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, www.aepd.es.