Model de qualitat

Compromís per la millora contínua

El model de qualitat implantat a l’FVO té per objectiu millorar contínuament l’atenció que s’ofereix a les persones que atenem, així com a la resta de clients que contracten els nostres serveis mitjançant la sistematització de les nostres pràctiques vinculades als processos de gestió. Per aconseguir-ho, l’FVO ha implantat un sistema de gestió integrat basat en normatives internacionals de les que s’ha certificat mitjançant auditories externes.

També ha definit una política de gestió, tant en matèria de qualitat com dels altres àmbits certificats, i s’han establert els compromisos necessaris per assolir el més alts nivells d’eficiència. S’han definit els processos existents, documentat la metodologia d’actuació i s’han implantat els mecanismes i eines adequades per mesurar l’eficàcia en el desenvolupament d’aquests processos.

La Política de gestió del sistema integrat és, doncs, apropiada a la magnitud dels serveis i processos de l’FVO, i inclou a més un compromís de millora contínua i uns principis bàsics d’actuació que ens permet oferir la millor atenció des dels nostres serveis.

MAPA DE PROCESSOS

Els processos que l’FVO ha identificat i que estan associats a la seva gestió, s’han plasmat en el que s’anomena MAPA DE PROCESSOS, que s’ha dissenyat de forma que la seva dinàmica estigui sempre orientada a acomplir amb els requisits legals i els requeriments dels nostres clients, a aconseguir la seva satisfacció i a determinar permanentment les oportunitats de millora continua que el Sistema de gestió integrat proporcioni.

CERTIFICACIONS

NORMA ISO 9001

La implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat a l’FVO comença el seu bagatge al 2001 amb la certificació en la normativa UNE-EN ISO 9001:2000 al servei de manipulats industrials del Centre Especial de Treball (CET).

L’any 2006, amb la finalitat d’impulsar la filosofia de millora contínua a la resta de serveis de la Fundació, s’amplia la certificació del sistema de gestió de la qualitat a les activitats de la Residència de grans disminuïts psíquics, Centre Ocupacional, Servei d’Habitatge i USAP.

Al 2007 es torna a ampliar l’abast amb la certificació al servei de jardineria del CET i als serveis centrals.

L’any 2009 s’integren al sistema de gestió de la qualitat, els sistemes de gestió ambiental i de seguretat i salut en el treball, i es renova la certificació del sistema de qualitat donant vigència fins al 2012 al sistema de gestió integrat.

L’any 2010, s’adapta el sistema de gestió de la qualitat a la nova versió de la normativa UNE-EN ISO 9001:2008, incorporant tots aquells aspectes modificats de la norma al nostre sistema de gestió de la Qualitat.

L’any 2012, data en que expirava el certificat del sistema de gestió integrat, es torna a renovar la certificació per un trienni més (2012-2015). I es torna a renovar al 2015 fins al 2018 sempre amb una exhaustiva auditoria de renovació.

L’any 2017 i inicis del 2018, l’FVO ha estat treballant per adaptar el seu sistema de Gestió de la Qualitat als nous requisits de la versió del 2015 de la norma UNE-EN ISO 9001, versió que es va publicar al setembre del 2015 i a la que s’havia d’adequar abans del setembre del 2018. Així, en la darrera renovació dels certificats realitzada a l’abril del 2018, l’FVO ha fet la transició a la nova versió de la norma obtenint la conformitat amb el sistema de Gestió de la Qualitat segons la UNE-EN ISO 9001:2015 i amb un període de vigència per un trienni més.

NORMA ISO 14001

L’FVO, conscient dels impactes ambientals que genera producte de les activitats que desenvolupa als seus centres i serveis, dissenya i implanta l’any 2009 un sistema de gestió ambiental basat en la Norma Internacional UNE-EN ISO 14001, amb la finalitat de gestionar la seva incidència sobre el medi ambient i prevenir la contaminació.

L’FVO obté la certificació en la norma UNE-EN ISO 14.001:2004 Sistema de Gestió Ambiental aquest mateix any.

Això permet a l’organització demostrar una sòlida actuació mediambiental i la preocupació de l’empresa per un dels temes amb major repercussió social: la protecció del medi ambient.

Aquest certificat va ser renovat per primer cop al 2012 amb vigència fins al 2015, any en que s’ha tornar a renovar per un trienni més (2015-2018).

I a l’igual que amb la norma ISO 9001, també es va publicar una nova versió de la norma UNE-EN ISO 14.001 al setembre del 2015, i l’FVO ha estat treballant, l’any 2017 i inicis del 2018, per implantar els nous requisits dins els seu sistema de gestió ambiental, aconseguint fer la transició a aquesta nova versió de la norma en la darrera auditoria de renovació realitzada a l’abril del 2018. Així dons, l’FVO gaudeix actualment d’un sistema de gestió ambientals de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 14.001:2015.

NORMA OHSAS 18001

D’altra banda, el referencial OHSAS 18001 confirma que el sistema de gestió de prevenció de riscos laborals (PRL) ha estat avaluat d’acord a uns principis de bones pràctiques, per tal de confirmar que hi ha una protecció proactiva de la salut i la seguretat en l’àmbit laboral.

L’FVO obté la certificació en l’estàndard OHSAS 18.001:2007 Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el treball a finals del 2009.

Aquest certificat es va renovar per primer cop l’any 2012 amb vigència fins al 2015, any en que s’ha tornat a renovar per un trienni més (2015-2018). Al 2018 ha tornat a renovar-se fins al 2021 però cal dir, que el 12 de març del 2021, la OHSAS 18001 queda anul·lada per la norma UNE EN ISO 45.001:2018 que la substitueix, tot definit uns nous requisits als que l’FVO s’haurà d’adequar igual que ha fet amb les altres normes ISO. Per aquest motiu, en breu es començarà a treballar per realitzar de forma exitosament aquesta transició.

SGE21 de Gestió Ètica i Socialment Responsable
L’any 2010, la Fundació Privada Vallés Oriental, aplicant el seu compromís de millora continua, decideix aprofundir i ampliar el concepte d’ètica, la qual es concreta mitjançant l’assoliment d’un certificat segons la normativa SGE21:2008 Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable. La certificació en aquesta norma, suposa adquirir voluntàriament un compromís social per aplicar els valors ètics incorporats en la mateixa norma, demostrar-ho i mantenir-ho.

SGEL’SGE21 és una norma que desenvolupa els criteris que permeten establir, implantar i avaluar en les organitzacions el sistema de Gestió Ètica i Socialment responsable proposat per FORETICA. Un pas endavant en aspectes ètics i de responsabilitat social, per a una millor comprensió i col·laboració en les relacions humanes molt arrelades a les activitats de l’FVO.

La certificació en la norma SGE21:2008 de Forética s’obté al setembre del 2010, amb una validesa triennal. I després de passar cada any les auditories de seguiment, al 2013 any en que expirava el certificat, s’ha passat l’auditoria de renovació ampliant la vigència durant 3 anys més (2013-2016). L’any 2016 s’ha tornat a renovar la certificació fins a l’any 2019.

L’any 2017 Forética publica també una nova versió de la norma SGE21, amb el que actualment, l’FVO està treballant per adaptar el seu sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable als nous requisits d’aquesta versió de la norma SGE21:2017.

Recordem que l’FVO posa a disposició per a tots els grups d’interès externs un canal públic per a realitzar propostes en l’àmbit de la gestió ètica, igualtat i socialment responsable, així com recollir les consultes davant accions dubtoses i/o situacions de denúncia a la secció contacte del web.