Responsabilitat Social

Els professionals són l’actiu més important de la nostra institució i gràcies a la seva implicació i contribució, donen sentit a la raó de ser de l’FVO.

L’estratègia de la Fundació Privada Vallès Oriental parteix dels criteris definits a la missió, visió i valors on s’expressa l’interès per les persones i per promoure un entorn de treball respectuós que faciliti el desenvolupament dels seus professionals.

Els eixos sobre els que es fonamenta l’estratègia, són:

  • Fomentar que tots els professionals actuïn amb ètica, honestedat i integritat, respectant els valors de la Fundació.
  • Crear un entorn de treball física i psicològicament segur que garanteixi la qualitat de vida dels professionals.
  • Proporcionar oportunitats de desenvolupament professional adequades a les competències.
  • Promoure un entorn de treball motivador, sobre la base del respecte al professional.
  • Establir mecanismes de comunicació que permetin un diàleg proper i transparent i que facilitin la participació.