Transparència

L’FVO, al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual, com a institució molt arrelada al seu entorn més immediat i amb una consolidada estructura de personal i financera està compromesa amb la gestió ètica i socialment responsable, per aquest motiu com a institució sempre està amatent a mostrar-se de manera transparent davant del seu entorn i societat en general.

Per aquest motiu i per donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública fem públic a la nostra web de la següent informació: