Informe auditoria comptes anuals

Anualment i des de l’any 1994, l’FVO formula els comptes per expressar, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i situació financera de la Fundació fi de cada any i els resultats de les seves operacions i recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici anual acabat, i per subministrar la informació necessària i suficient per la seva interpretació i comprensió, de conformitat amb principis i normes comptables generalment acceptats, aplicats uniformement.