El Patronat

La representació, govern i l’administració de l’FVO correspon al Patronat, que és l’òrgan que, en última instància, dóna el vist i plau a les decisions del comitè executiu, integrat pel President de l’FVO, el secretari, el tresorer i dos vocals i té com a objectiu resoldre assumptes urgents o de pur tràmit.

La competència del Patronat no tindrà cap més límit que les normes legals i s’estendrà també a tot el que es relaciona amb la interpretació dels Estatuts de l’FVO i amb la resolució de totes les incidències que es presentin en el funcionament de la mateixa.

El càrrec de patró és gratuït i honorífic, però podrà reemborsar les despeses, degudament justificades, que en l’exercici del seu càrrec es produeixin.

El Patronat, que actuarà de forma col·legiada, es reunirà, com a mínim, una vegada cada trimestre natural per debatre qüestions de la seva competència, i totes les vegades que el convoqui el President, per iniciativa pròpia o a petició de quatre, almenys, dels patrons, i ho farà per escrit, amb 10 dies d’antelació, com a mínim, a la data prevista de la celebració.

Les reunions del Patronat quedaran vàlidament constituïdes quan hi concorrin, almenys, la meitat més un dels seus membres. L’assistència a les reunions serà obligatòria i personal. En les votacions, el vot del President, en cas d’empat, serà diriment.

Els acords del Patronat es prendran per majoria de vots dels assistents, excepte que els Estatuts o la llei en vigor exigeixi una major proporció, com en les delegacions d’atribucions i els que comportin legalment una majoria reforçada. En aquests supòsits s’exigirà l’acord de les dues terceres parts dels membres assistents a la reunió, emesos en secret i per escrit.

El Patronat està format per:

President
Sr. Jaume Anfruns i Font

Vicepresident
Sr. Ramon Daví i Navarro

Secretari
Sr. José Luís Criado Barragán

Tresorer
Sr. Josep Marqués Baró

Vocals

Sra. Carmen Oña Villa
Sra. Pepita Soler i Gramage
Sr. Josep Ma Lloreda i Piña
Sra. Pepita Maymó i Cirera
Sra. Àngels Ausió i Bonfill
Sra. Gemma Almirall i Pibernat
Sr. Francesc Lorente Canela
Sr. Ignacio Manjón Eraso

Amb l’objecte de fer més eficaç i operatiu el funcionament del Patronat, l’1 d’octubre de 1993 la junta va aprovar l’estructura de gestió d’aquest amb la composició de tres comissions de treball: Econòmica, Patrimonial i Social.