El Patronat

La representació, govern i l’administració de l’FVO correspon al Patronat, que és l’òrgan que, en última instància, dóna el vist i plau a les decisions del comitè executiu, integrat pel President de l’FVO, el secretari, el tresorer i dos vocals i té com a objectiu resoldre assumptes urgents o de pur tràmit.

La competència del Patronat no tindrà cap més límit que les normes legals i s’estendrà també a tot el que es relaciona amb la interpretació dels Estatuts de l’FVO i amb la resolució de totes les incidències que es presentin en el funcionament de la mateixa.

El càrrec de patró és gratuït i honorífic, però podrà reemborsar les despeses, degudament justificades, que en l’exercici del seu càrrec es produeixin.

El Patronat, que actuarà de forma col·legiada, es reunirà, com a mínim, una vegada cada trimestre natural per debatre qüestions de la seva competència, i totes les vegades que el convoqui el President, per iniciativa pròpia o a petició de quatre, almenys, dels patrons, i ho farà per escrit, amb 10 dies d’antelació, com a mínim, a la data prevista de la celebració.

Les reunions del Patronat quedaran vàlidament constituïdes quan hi concorrin, almenys, la meitat més un dels seus membres. L’assistència a les reunions serà obligatòria i personal. En les votacions, el vot del President, en cas d’empat, serà diriment.

Els acords del Patronat es prendran per majoria de vots dels assistents, excepte que els Estatuts o la llei en vigor exigeixi una major proporció, com en les delegacions d’atribucions i els que comportin legalment una majoria reforçada. En aquests supòsits s’exigirà l’acord de les dues terceres parts dels membres assistents a la reunió, emesos en secret i per escrit.

El Patronat està format per:

President
Sr. Esteve Marquès Vila

Vicepresident
Sr. Jaume Anfruns Font

Secretari
Sr. Esteve Clopés Fosch

Tresorer
Sr. José Luis Criado Barragán

Vocals

Sra. Pepita Soler Gramage
Sra. Carmen Oña Villa
Sr. Ramon Daví Navarro
Sr. Josep Mª Lloreda Piña
Sr. Josep Marqués Baró
Sra. Pepita Maymó Cirera

Amb l’objecte de fer més eficaç i operatiu el funcionament del Patronat, l’1 d’octubre de 1993 la junta va aprovar l’estructura de gestió d’aquest amb la composició de tres comissions de treball: Econòmica, Patrimonial i Social.