Estructura

Organigrama

L’FVO ha dissenyat un organigrama funcional representant sintèticament la seva estructura orgànica interna. L’organigrama mostra de forma esquemàtica la descripció de les àrees i unitats que la integren, la seva relació, els nivells jeràrquics i els canals formals de comunicació.

La finalitat de l’organigrama de l’FVO es fonamenta en la condició de reflectir les implicacions, relacions i estrats jeràrquics de la institució, facilitant d’aquesta manera la comprensió de l’estructura sobre la qual s’organitza i desenvolupa la seva activitat.

Patronat

La representació, govern i l’administració de l’FVO correspon al Patronat, que és l’òrgan que, en última instància, dóna el vist i plau a les decisions del comitè executiu, integrat pel President de l’FVO, el secretari, el tresorer i dos vocals i té com a objectiu resoldre assumptes urgents o de pur tràmit. Amb l’objectiu de fer més eficaç i operatiu el funcionament del Patronat, l’1 d’octubre de 1993 la junta va aprovar l’estructura de gestió amb la composició de tres comissions de treball: Econòmica, Patrimonial i Social.

La competència del Patronat no tindrà cap més límit que les normes legals i s’estendrà també a tot el que es relaciona amb la interpretació dels Estatuts de l’FVO i amb la resolució de totes les incidències que es presentin en el funcionament de la mateixa.

El càrrec de patró és gratuït i honorífic, però podrà reemborsar les despeses, degudament justificades, que en l’exercici del seu càrrec es produeixin.

El Patronat, que actuarà de forma col·legiada, es reunirà, com a mínim, una vegada cada trimestre natural per debatre qüestions de la seva competència, i totes les vegades que el convoqui el President, per iniciativa pròpia o a petició de quatre, almenys, dels patrons, i ho farà per escrit, amb 10 dies d’antelació, com a mínim, a la data prevista de la celebració.

Les reunions del Patronat quedaran vàlidament constituïdes quan hi concorrin, almenys, la meitat més un dels seus membres. L’assistència a les reunions serà obligatòria i personal. En les votacions, el vot del President, en cas d’empat, serà diriment.

Els acords del Patronat es prendran per majoria de vots dels assistents, excepte que els Estatuts o la llei en vigor exigeixi una major proporció, com en les delegacions d’atribucions i els que comportin legalment una majoria reforçada. En aquests supòsits s’exigirà l’acord de les dues terceres parts dels membres assistents a la reunió, emesos en secret i per escrit.

El Patronat està format, a desembre de 2012, per:

President
Sr. Esteve Marquès Vila
Vicepresident
Sr. Jaume Anfruns Font
Secretari
Sr. Esteve Clopés Fosch
Tresorer
Sr. Vicenç Vacca Viaplana
Vocals
Sra. Pepita Soler Gramage
Sr. José Luis Criado Barragán
Sra. Carmen Oña Villa
Sr. Ramon Daví Navarro
Sr. Jaume Gregori Torras
Sr. Josep Mª Lloreda Piña

Amb l’objecte de fer més eficaç i operatiu el funcionament del Patronat, l’1 d’octubre de 1993 la junta va aprovar l’estructura de gestió d’aquest amb la composició de tres comissions de treball: Econòmica, Patrimonial i Social.

Comissió Econòmica
Té com a finalitat el control i la supervisió dels recursos econòmics i financers de l’FVO. Dins les seves funcions, la comissió s’encarrega de l’aprovació del projecte de pressupost elaborat per la Direcció General de l’FVO, així com fer el seguiment del mateix. Elabora la política financera i estudia tots els projectes que desenvolupi l’FVO, des del punt de vista econòmic i financer i proposa al Patronat l’execució dels mateixos, sempre que aquests reuneixin tots els requisits per la seva viabilitat. La comissió està composada per cinc membres del Patronat i la Direcció General de l’FVO. Està presidida pel President de l’FVO, Esteve Marqués i Vila, segons acord adoptat en sessió ordinària per la junta de Patronat.

Comissió Patrimonial
Té com a missió conservar els béns originaris que integren el patrimoni de l‘FVO o aquells altres que posteriorment adquireixi, els mitjans permesos en dret i que el Patronat accepti a incrementar el patrimoni fundacional. Dins de les seves funcions hi ha l’estudi, des del punt de vista tècnic, de tots els projectes que desenvolupi l’FVO, i proposar al Patronat, si reuneixen els requisits de viabilitat, la seva execució. La comissió està formada per cinc membres del Patronat i la Direcció General de l’FVO. Presideix la comissió el Vice-president de la Fundació Jaume Anfruns i Font, segons acord adoptat en sessió ordinària per la junta de Patronat.

Comissió Social
Té com a missió programar i realitzar el projecte social anual de les activitats dirigides a la societat civil, per tal de difondre els fins i les activitats de l’FVO. Els objectius d’aquesta comissió tenen una finalitat social i de captació de recursos econòmics, per finançar els pressupostos a curt termini de les activitats i centres gestionats per l’FVO. Porta a terme diferents tasques que tenen com a objectiu promoure i impulsar la promoció dels drets dels discapacitats intel·lectuals. La Comissió Social està formada per sis membres del Patronat i per la Direcció General de l’FVO. Presideix la comissió la Pepita Soler i Gramage segons acord adoptat en sessió ordinària per la Junta de Patronat.

Junta Directiva

El Patronat escull d’entre els seus membres, les persones que han d’ocupar els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer. La resta de membres queden com a vocals.

La duració dels càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer del Patronat és de quatre anys, si bé poden ésser reelegits.

L’elecció la fa el Patronat reunit en sessió plenària, prèvia convocatòria en la que s’expressa com a punt de l’ordre del dia la renovació dels càrrecs. L’elecció requereix una majoria dels dos terços dels assistents; i si no s’assoleix aquesta majoria en la primera sessió, es convoca una nova reunió, en la qual és suficient la majoria simple.

PRESIDENT
El Patronat estarà coordinat pel President, anomenat pels restants membres del mateix Patronat, que tindrà, per delegació permanent de l’òrgan de govern esmentat, la representació unitària de l’FVO i l’obligació d’executar els acords del Patronat, sense perjudici de les facultats que li corresponguin.
El President podrà delegar en un altre membre del Patronat alguna de les seves facultats, i de forma particular, en el gerent, totes les
qüestions d’organització, coordinació i execució dels serveis i les activitats de la institució.

VICEPRESIDENT
En cas de vacant, malaltia o absència del president, les seves funcions, seran desenvolupades pel Vicepresident, que ajudarà, a més a més, en tot moment el President en les seves funcions, a més d’exercir les accions que li siguin encomanades expressament.

EL SECRETARI
El Patronat designarà, així mateix, un Secretari d’entre els seus membres, i a manca de designació el patró més jove farà les seves funcions, que seran, bàsicament, la certificació amb el vist-i-plau del President, dels acords del Patronat i sobre qualsevol extrem relatiu als llibres i antecedents de l’FVO, redacció d’actes del Patronat i les pròpies d’aquest càrrec, com són el control de les activitats administratives i de secretaria de l’FVO.

EL TRESORER
El Tresorer, nomenat també pels restant membres del Patronat, serà l’encarregat de portar la coordinació i el control de totes les activitats econòmiques i financeres de l’FVO, elaboració del pressupost anual i de l’estat de comptes que haurà d’aprovar el ple del Patronat.

Comitè Executiu

El Títol Tercer -Administració i Règim de la Fundació- dels Estatuts de la Fundació, a l’article 25è -Constitució i acords- fa referència a les reunions del Patronat i al seu funcionament. Estableix que el patronat podrà actuar en Comissió Permanent amb un Comitè Executiu integrat pel President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer i tres membres del Patronat per resoldre assumptes urgents o de pur tràmit.

Les funcions del Comitè Executiu corresponen a les pròpies que a títol enunciatiu es descriu en els Estatuts de l’FVO en els seus articles 21è, 23è i 24è que desenvolupen els càrrecs del President, el Vicepresident, el Secretari i el Tresorer, com a membres nats del Comitè Executiu.

El Comitè Executiu fa el seguiment de la gestió que porta a terme el gerent de l’FVO, i delega les funcions pròpies que el President té establertes pels Estatuts de l’FVO.

El Comitè Executiu es reuneix periòdicament i de forma regular una vegada al mes per debatre qüestions de la seva competència i les convocatòries les realitza el gerent com a norma habitual amb l’aprovació del President, i es fa per escrit. De qualsevol manera com quan així ho creguin oportú, i a iniciativa pròpia, poden convocar qualsevol reunió, ordinària o extraordinària, qualsevol membre amb l’aprovació del President.

El comité executiu està format per:

Esteve Marqués i Vila
Jaume Anfruns i Font
Esteve Clopés i Fosch
Vicens Vacca i Viaplana
Jaume Gregori i Torras

Direcció General

El Títol Tercer -Administració i règim de la Fundació-, a l’article 11è – El Patronat – dels Estauts de l’FVO, s’estableix que “El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals”. No obstant, al Capítol II – Regulació d’altres òrgans, composició i funcions”, a l’article 29è -El Director- s’estableix que “El Patronat podrà nomenar, si cal, un Director per la Fundació amb l’acord de les dues terceres parts dels seus membres. El Patronat pot nomenar un Director que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació”. El nomenament serà objecte de contracte laboral en què, a més del període de prova, es fixaran els drets i els deures i les seves atribucions i competències i les altres condicions que es pactin, assistirà com a membre nat tècnic, al Ple del Patronat, sense càrrec de representació.

El Director rep l’atorgament de poders per a desenvolupar les seves funcions per delegació expressa del Patronat en les facultats establertes a l’article 16è apartat k) – Funcions- dels Estatuts. Així mateix disposa l’article 17è – Delegació de facultats – que el President podrà delegar les seves funcions, de manera expressa i escrita. Més en concret, l’article 21è – President-, que defineix les funcions del President, recull la delegació de forma particular, en el Director, totes les qüestions d’organització, coordinació i execució dels serveis i activitats de la Institució.

Sobre les funcions del Director a títol enunciatiu, mai limitatiu, al Capítol II – Regulació d’altres òrgans, composició i funcions- l’article 30è – Funcions- dels Estatuts estableix:

Executar i fer complir els acords del Patronat, de qui depèn directament.

Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis i activitats que constitueixi, administri o gestioni la Fundació i vetllar per l’acompliment de les normes reguladores dels mateixos.

Representar a la Fundació i al seu Patronat, d’acord amb les delegacions i facultats que li siguin atribuïdes, àdhuc amb poders notarials, a fi de dirigir tot el gir i tràfic de la institució.

Totes les altres que el Patronat li atorgui o li assenyali el Reglament de Règim Intern, en el seu cas, sempre que no siguin indelegables.

El Director en la seva qualitat de màxim responsable de la gestió de la Fundació exerceix la responsabilitat de la Institució davant els organismes oficials en els quals la Fundació per les activitats que desenvolupa, ja sigui en la seva àrea docent, socio-laboral, residencial o altres que desenvolupi en el futur, per delegació expressa del President.

El Director és el responsable d’elaborar els pressupostos d’acord amb les previsions econòmiques, financeres, patrimonials que es derivin de les actuacions i finalitats pròpies de la Fundació. Així mateix practicarà la liquidació dels pressupostos, d’acord amb els principis i les normes generalment acceptats, en l’àmbit de el que estableix la Llei de Fundacions de Catalunya i la Llei 4_2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

La Direcció General basa el seu sistema de treball en la participació i consens de tots els estaments que formen part de l’organització. D’aquesta filosofia neixen les comissions de treball ja siguin permanents o iniciades entorn d’un projecte puntual. Tenen com a finalitat garantir la participació de tots aquells que formen part de l’FVO i alhora agilitar i desenvolupar projectes adaptats a la realitat de les necessitats existents.

Les principals comissions existents són, entre d’altres:

Comitè de Qualitat, Prevenció, Medi Ambient i Gestió Ètica i Socialment Responsable
Comissió tècnica
Comissió de formació
Comissió permanent d’ètica
Comitè de redacció del Batec
Comitè de redacció dels Quaderns Tècnics
Comitè de seguretat i salut
Comitè d’empresa
Comitè Specials Olympics – Comissió d’Esports
Comissió d’Innovació i desenvolupament de projectes
Comissió organitzadora dels actes socials de l’FVO
Diferents grups de treball d’acord a les necessitats estratègiques de la Fundació

Comissió Executiva de l’FVO

El Comitè de Direcció evoluciona, a maig de 2012, a un nou òrgan de màxima de gestió executiva de l’FVO: la Comissió Executiva.

La seva missió és estructurar i organitzar les àrees que conformen la Fundació, a més de donar compliment del Pla Estratègic 2011-2014 de l’FVO.

Està formada per uns representants de caràcter fix com són:

Direcció General de l’FVO
Cap de Recursos Humans
Cap del Dept. de Sistemes d’Informació
Direcció Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”
Direcció Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
Coordinació del Servei d’Habitatge

I es convidarà a participar d’aquestes reunions als professionals de l’FVO que es consideri necessaris segons els temes a tractar.

Com a funcions de secretaria d’aquest comissió, la Cap de Gabinet de Direcció General.

Consell Consultiu

El Consell Consultiu, recollit a l’article 31è – Consell Consultiu- dels Estatuts de l’FVO, és un nou organisme consultiu i assessor, a qui, almenys anualment, se li exposarà les línies d’actuació de la Fundació i les noves línies filosòfiques i polítiques que pretengui impulsar o posar en marxa l’entitat, a fi de conèixer els seus criteris i consells i d’aquesta manera facilitar i enriquir la tasca del Patronat de l’FVO.

En concret, les persones que de moment han acceptat ésser membres del Consell Consultiu del Patronat de l’FVO són:

Sra. Pepita Maymó, empresària.
Sr. Josep Serratussell, consultor financer.
Sr. Santi Puig, empresari.
Sr. Manel Pérez, assessor empresarial.
Sr. Francesc Sala, arquitecte.
Sr. Camil Raich, advocat.
Sr. Joan Diaz, economista i empresari.

Finalment, per motius personals i amb la il·lusió de mantenir la seva vinculació amb l’FVO, els membres del Patronat Pere Canal, Montserrat Camp i Teresa Serra també formaran part del Consell Consultiu.