Principal normativa que aplica a l’entitat

La principal normativa a la que està subjecte Fundació és la següent:

Relacionada amb la nostra forma jurídica de Fundació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de la verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
Acord del 20 de novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per la realització d’inversions temporals

Relacionada amb la nostra missió

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat
Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials
Decret 142/2010, d’11 d’Octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials
Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996 , de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes

D’aplicació al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

Decret 279/1987 de 27 d’agost i modificat per l’Ordre de 28 de juliol de 1992.
Decret 336/1995 de 28 de desembre pel qual es regula el Servei Ocupacional d’Inserció en els centres ocupacionals per a persones amb disminució
Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d’agost pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució

D’aplicació al Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces”

Reial Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc del serveis d’ajustament personal i social dels CET
Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat
Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid

D’aplicació a la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” i Servei d’Habitatge

Decret 318/2006, de 25 de juliol, de serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat