Documentació responsabilitat social

CODI ÈTIC DELS PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ

La Fundació Privada Vallés Oriental disposa d’un codi ètic on es fixen els principis, els drets i els deures que regulen una pràctica concreta com és, en aquest cas, l’exercici dels professionals que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Un codi no descobreix cap idea, valor o norma que no estiguin ja assumits pels ciutadans d’un estat de dret que accepten una carta de drets fonamentals. Es tracta tan sols de recordar el que ja sabem i fer-ho explícit tenint en compte la singularitat de les relacions humanes de cada pràctica.

L’exercici professional en aquest sector fa especialment convenient l’explicitació d’un codi ètic perquè el professional ha de tractar amb persones amb discapacitat intel·lectual, que en alguns aspectes poden ser especialment vulnerables.

Aquest codi es basa en el reconeixement de la dignitat de totes i cadascuna de les persones, independentment de les limitacions físiques, psíquiques o de qualsevol altre tipus i del seu dret als suports necessaris per al seu desenvolupament personal i social, per a assolir la màxima autonomia i independència.

Aquest codi ha estat elaborat per l’equip tècnic de l’FVO amb la col·laboració amb la Dra. Victoria Camps, Catedràtica d’Ètica de la Facultat de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’any 2003 i revisat per comissió tècnica, a setembre de 2008, amb la col·laboració de la Dra. Elisabeth Alomar professora de la FPCEE de la Universitat Ramon Llull. Revisat a novembre de 2015 amb l’assessorament del Dr. Francesc Torralba, Director de la Càtedra d’Ètica Aplicada Ethos de la Universitat Ramon Llull

El Patronat de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO), en sessió ordinària celebrada el darrer 17 de desembre de 2015, ha acordat per unanimitat aprovar l’actualització del Codi Ètic dels Professionals de l’FVO.

Codi de conducta de la Fundació

La Fundació Privada Vallés Oriental disposa d’un Codi  de Conducta que té per objecte la definició dels compromisos de conducta i bones pràctiques que han de complir-se amb els grups d’interès, per a la implantació i millora contínua dels seus valors a través de la potenciació de pràctiques correctes de gestió de l’FVO.

Aquest codi ha estat elaborat per l’equip tècnic de l’FVO i revisat a novembre de 2015 amb l’assessorament del Dr. Francesc Torralba, Director de la Càtedra d’Ètica Aplicada Ethos de la Universitat Ramon Llull

El Patronat de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO), en sessió ordinària celebrada el darrer 17 de desembre de 2015, ha acordat per unanimitat aprovar l’actualització del Codi de Conducta de l’FVO.

Recordem que l’FVO posa a disposició per a tots els grups d’interès externs un canal públic per a realitzar propostes o suggeriments en l’àmbit de la gestió ètica, igualtat i socialment responsable, així com resoldre els dubtes, queixes, reclamacions i/o denúncies a la secció contacte del web.

Pla d’Igualtat de la Fundació

La Fundació Privada Vallès Oriental, entitat formada per un 74% de dones professionals, on s’apliquen rigorosament els convenis col·lectius que corresponen a cada servei, on el gènere no suposa cap desavantatge a l’hora d’accedir a un lloc de treball, de formar-se internament o de promocionar, disposa d’un Pla d’Igualtat dels professionals de la Fundació. Aquest document és “un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe”. Des de l’FVO entenem la igualtat d’oportunitats com el principi jurídic universal reconegut per l’Assemblea de les Nacions Unides (Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la dona, 1967), per la Constitució Espanyola (en el seu article 14, 1978), per la Unió Europea (Tractat d’Amsterdam, 1999) i que la Llei 3/2007 per a la Igualtat Efectiva d’Homes i Dones obliga a aplicar a l’empresa.

El Pla d’Igualtat dels professionals de la Fundació va ser aprovat per la Junta de Patronat en la seva sessió del 27 de juliol de 2017.

Portada Pla Igualtat 2017

Bon govern i bones pràctiques de gestió del Patronat

Des de la Direcció General de la Fundació, amb el suport del Patronat, es vetlla per la millora contínua en matèria de responsabilitat social de la institució. És per aquest motiu que la Direcció General va impulsar anar un pas més enllà a l’adhesió de la Fundació a les recomanacions dels principis i bones practiques del document “Bon govern de les fundacions. Principis, valors i bones pràctiques” de la Coordinadora Catalana de Fundacions, aprovat per la Junta de Patronat en la seva sessió del 20 de desembre de 2007, i crear el propi document “Bon govern i bones pràctiques de gestió del Patronat de la Fundació Privada Vallès Oriental”. El primer esborrany del document va ser revisat per la Junta de Patronat en la seva sessió del 19 de desembre de 2017, i un cop incorporats els canvis acordats pel Patronat, va ser aprovat per la Junta de Patronat del 15 de març de 2018.

Pla de Responsabilitat Social

Des de la Direcció General de la Fundació, amb el suport del Patronat, es vetlla per la millora contínua en matèria de responsabilitat social de la institució, i per aquest motiu cada any s’elabora el Pla de Responsabilitat Social.

El Pla de Responsabilitat Social defineix l’estratègia de la institució en matèria de responsabilitat social, tant en l’àmbit ambiental, social i de bon govern així com expressa el compromís institucional cap als grups d’interès de la Fundació.

El Pla de Responsabilitat Social del període 2019-20 va ser aprovat per la Comissió d’Ètica, Igualtat i Responsabilitat Social, en la seva reunió de 22 de maig de 2019, i finalment aprovat per la Direcció General en data 24 de maig de 2019.