Indicadors de Responsabilitat Social

Gestió ÈticaFiscalitat Responsable: 6,87%
Impostos satisfets / Volum d’activitat* – 2019
(*IRPF+IVA)
Responsabilitat Social Interna 20 Professionals han fet ús de la piscina i 10 de la zona del gimnàs de l’Edifici de Rehabilitació Funcional (de juliol a desembre de 2019)
112 Persones ateses han participat del programa de vacances de la Casa Empúries 2019
36 Professionals voluntaris han participat del programa de vacances de la Casa Empúries 2019
31 Persones ateses i/o famílies que han gaudit dels ajuts econòmics del programa de vacances de la Casa Empúries 2019
TransparènciaComposició del Patronat accessible i pública
Estatuts accessibles i a disposició pública
Evolució històrica accessible i a disposició pública
Codi Ètic dels professionals accessible i a disposició pública
Relació pública i accessible de les subvencions i concerts públics rebudes al llarg de l’any
Planificació estratègica pública i accessible
Difusió pública de l’Auditoria externa comptable i financera anual
Difusió pública de la Memòria de Responsabilitat Social anual
Difusió de com a mínim les tres darreres edicions de la Memòria de Responsabilitat Social anual
Bon GovernEl nombre mínim de Patrons és cinc
El nombre mínim de reunions del Patronat és de dues
El 80% dels membres del Patronat assisteix com a mínim al 50% de les reunions celebrades al llarg de l’any
Es disposa d’una planificació estratègica
Existeix un pressupost anual d’ingressos i despeses aprovat pel Patronat
Es realitza una auditoria externa de comptes anuals de la Fundació
La política de gestió de Recursos Humans fa menció específica a evitar qualsevol mena de discriminació
Existeix un llistat de perfils de la Fundació i una descripció de cada lloc de treball
La Fundació impulsa la formació i el desenvolupament continu del seu equip de professionals
Es realitza una auditoria externa anual del sistema integrat de gestió QSMGE de la Fundació