Residència

Residència ‘’Valldoriolf’’

 

 

La Residència es conforma entorn a l’atenció integral vers les persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens i generalitzat amb problemes de salut i/o trastorns de conducta, es promou la seva autonomia i se situa a la persona en el centre de tots els processos, s’involucra als seus familiars, professionals i als diferents agents que intervindran a la dinàmica de l’atenció a l’àmbit residencial i de servei d’acolliment diürn per tal que cada persona desenvolupi el seu projecte personal i aconsegueixi una vida satisfactòria.

Tanmateix, es considera estratègicament vital, promoure la vivència de la diversitat en l’entorn d’influència més local, com un element clau per promoure la inclusió social de les persones i per aconseguir la sensibilització social de l’entorn.

Facilita un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques. S’ofereixen activitats motivadores i que tinguin un sentit per la persona, donant importància a les activitats de la vida diària com a eina terapèutica i realitzant activitats dins la comunitat per fomentar la inclusió social.

Proporciona suport a les famílies o tutors en relació a la persona atesa en el servei residencial.

Amb tota la informació recollida i la participació de la persona, del seu grup de suport i de l’equip interdisciplinari, es planifica el seu projecte de vida i el seu Programa Individual d’Atenció Interdisciplinari (PIAI).

Instal·lacions

La Residència i Centre de Dia d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” està construïda en un sol pla de 2.700 m2 ubicat en un terreny de 5ha. propietat de l’FVO.

A l’entrada principal hi ha un gran vestíbul d’ús múltiple on es troben: la recepció, despatxos dels serveis tècnics, sala de juntes, lavabos, servei mèdic i d’infermeria, farmàcia; i, els espais destinats a les activitats del servei d’atenció diürna o especialitzada: sala de fisioteràpia, sala d’estimulació sensorial, sala multimèdia i sala de taller de manipulacions i estètica (aquestes quatre últimes amb sortida a zona ajardinada).

A continuació hi ha el passadís central que baixa fins al final de l’edifici i separa la zona dels residents dels serveis generals (sala de màquines, taller manteniment, sala de personal, bugaderia, cuina i vestuaris de personal).

El servei de bugaderia i neteja el gestiona el Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces” de la mateixa Fundació i el servei de cuina, subcontractat a l’empresa RC Serveis, compta amb cuina pròpiament a les instal·lacions del centre i un equip de dues persones amb discapacitat del Centre Especial de Treball integrades a la cuina, pel que fa als menús són realitzats i revisats mensualment pel servei d’infermeria del Centre.

Els espais dedicats a la vida diària es componen de tres unitats amb una mateixa distribució i composició: un passadís separa els dormitoris a l’esquerra i els banys i sales a la dreta.

A la Unitat A hi ha el dormitori d’infermeria amb dos llits que s’utilitzen en aquells casos que convé donar una atenció mèdic-sanitària més acurada. Consta de sis dormitoris de tres llits i dos dormitoris individuals.

Les Unitats B i C es componen de sis dormitoris de tres llits, una habitació de dos llits i dues habitacions individuals cada unitat.

Els dormitoris acullen en la majoria dels casos a tres persones essent sempre del mateix sexe. Els armaris i els llits estan personalitzats de manera que se sentin l’habitació com a pròpia i facilita el reconeixement de l’espai.

Cada unitat es compon de qutare sales, un bany, un lavabo i les habitacions de les persones atestes. Totes les sales donen a la zona exterior ajardinada.

Les unitats A i B disposen d’una zona d’estar amb televisió i vídeo. Al final del passadís hi ha l’office i el menjador gran.

Història

Entre els seus objectius inicials, l’Associació Patronat Comarcal de Pares de Persones amb Disminució Psíquica tenia el d’oferir un servei residencial als grans disminuïts psíquics de Granollers i comarca: un servei que acollís a persones que, per diferents motius, no podien rebre l’atenció necessària al seu entorn familiar. Per fer realitat aquest projecte, la junta directiva de l’associació va iniciar contactes amb el conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comas i Balldellou, per proposar la construcció d’una residència per a grans disminuïts psíquics. Després de diverses reunions de treball, la proposta fou assumida pel conseller, un cop aprovat el procés per a l‘execució d’aquest projecte. Entre els acords pactats, l’associació es comprometia a cedir, a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) – Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) – del Departament de Benestar Social la finca on s’edificaria la residència i centre de dia.

Així, en l’assemblea general celebrada per l’associació el 10 de febrer del 1990, es va adoptar per unanimitat l’acord de “cedir a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya 15.812,5 metres quadrats de la part nord de la finca situada en el terme municipal de la Roca del Vallès, propietat d’aquest Patronat, per destinar-la a la construcció d’un centre per a profunds amb les següents condicions: la cessió serà per un termini de noranta-nou anys, mentre serveixi per a l’atenció de disminuïts i i tinguin preferència per entrar-hi els afectats de la comarca del Vallès Oriental.

Posteriorment es van iniciar les obres de construcció, que van finalitzar l’estiu de 1994. Durant el període que van durar els treballs es va constituir la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics (FVO) per desig unànime de l’Associació Patronat Comarcal de Pares de Persones amb Disminució Psíquica, cedint a la Fundació tots els bens patrimonials i, entre ells, la finca que dona el dret de superfície a l’ICASS per a la construcció de la residència centre de dia.

El nou centre, construït en un sol pla de 2.700 metres quadrats, va entrar en funcionament el 5 d’octubre de 1994 i va ser inaugurat el 26 de novembre d’aquell mateix any pel conseller Antoni Comas.

El centre es troba inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya amb el número F-13.022. Els béns mobles i immobles que el conformen pertanyen a l’ICASS, actual Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya,, essent gestionats per l’FVO, a la qual fou adjudicada mitjançant concurs públic el 25 de juliol de 1994.