Missió, visió i valors

Missió

L’FVO és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats.

La nostra activitat se centra bàsicament en dues àrees: l’àrea de serveis diürns i l’àrea d’acolliment residencial, amb l’objectiu d’atendre les diferents necessitats que van apareixent a llarg de la vida en l’etapa adulta de la persona amb discapacitat intel·lectual i fomentant al mateix temps la inclusió social i l’autonomia personal.

L’FVO assumeix com a propis els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la persona.

Visió

L’FVO és una institució de referència en l’àmbit de l’atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual, molt arrelada al seu entorn més immediat i amb una consolidada estructura de personal i financera.

L’FVO es caracteritza per:

 • Disposar d’una estructura sòlida gestionada per un patronat compromès i competent.
 • Disposar d’un equip de professionals amb una àmplia formació i experiència en el camp de la discapacitat intel·lectual.
 • Disposar d’un programa de formació contínua que permeti mantenir i millorar la qualitat de l’atenció.
 • Disposar d’un patrimoni que garanteixi els objectius dels seus fundadors.

El principal objectiu de l’FVO és crear els recursos necessaris per atendre les diferents necessitats de la persona amb discapacitat intel·lectual de manera que aquest recursos es vagin adaptant o modificant d’acord als canvis de la pròpia persona.

Valors

L’FVO assumeix uns valors propis que es troben presents en totes aquelles actuacions passades, presents i futures de la institució. La Fundació és un conjunt ordenat de principis ètics al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual.

L’FVO assumeix íntegrament el compromís:

 • Amb el benestar de la persona amb discapacitat intel·lectual
 • Amb la qualitat dels serveis que presta
 • Amb l’adequada atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual per part dels professionals que treballen a l’FVO

Els principis ètics sobre els que es basen les actuacions de l’FVO són:

 

 • Responsabilitat: Capacitat de respondre a les necessitats de la persona atesa.
 • Respecte a la persona: Considerar l’altre com algú dotat d’una dignitat inherent.
 • Discerniment: Capacitat de distingir la millor acció mitjançant la deliberació.
 • Implicació: Aportar el propi talent i posar-lo a disposició del bé de la institució.
 • Compromís: Assumir les conseqüències de les pròpies decisions.
 • Solidaritat: Relació de fraternitat, de recíproc sosteniment, en el sentiment de pertinença a un mateix grup, i en la consciència d’uns interessos comuns.
 • Transparència: Oferir informació de manera completa i accessible.