Centre Ocupacional

Centre Ocupacional

 

 

La finalitat del Centre Ocupacional és que les persones adultes amb disCapacitat intel·lectual puguin assolir una inclusió social plena a la comunitat on pertanyen, a través de dos ser veis: el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), ambdós amb objectius i funcionament independent però alhora interrelacionats pel que fa a la direcció i organització de serveis.

La nostra funció no la limitem a atendre les necessitats de les persones, sinó a ser promotors i facilitadors de projectes de felicitat de cadascuna de les persones ateses en el nostre centre, on els seus desitjos i anhels, siguin el motor que els ha de promoure i comportar una vida de plenitud.

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

El servei de SOI està destinat a aquelles persones que necessiten un tipus de suport limitat, és a dir, només en determinades àrees i limitat en el temps. Està adreçat a potenciar i conservar les capacitats personals i socials mitjançant el desenvolupament d’activitats de formació laborals i d’ajustament.

L’objectiu que cada grup del SOI compti amb la seva identitat pròpia, potenciant la diferenciació de grup referent, de manera que cada grup funcioni de manera independent, i adaptant els suports als diferents perfils segons la metodologia de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), tot i que es mantingui la cohesió general del servei (activitats comuns…).

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

El servei de STO atén a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten una intensa i/o periòdica atenció en la majoria d’activitats de vida quotidiana, tant a nivell psicopedagògic, com social i personal.

En el cas de persones valorades de STO amb auxiliar els cal un programa de suport extens/generalitzat (supervisió intensa); i en el cas que les persones ateses estiguin valorades de STO, necessiten d’un programa de suport extens/limitat (periòdic).

En ambdós casos s’entén que es tracta de Programes de Suport Individuals, que especifica els objectius assistencials de cada persona i es descriuen les activitats i la metodología a utilitzar, i on s’emfatitzen aquelles activitats d’ajustament personal i social que tenen la finalitat d’aconseguir l’òptim desenvolupament de la persona atesa a la seva vida quotidiana i a millorar la relació amb l’entorn, destacant el grup de persones envellides, el qual forma part de l’STO, com a unitat específica, encarregada de la seva atenció diürna.

 

Metodologia

El programa general d’activitats del Centre Ocupacional ha de permetre un funcionament autònom del Servei d’Ocupació i Inserció (SOI), oferint activitats específiques d’ajustament personal i social i activitat pre-laboral segons el perfil de la persona atesa, preferències, interessos segons l’Atenció Centrada en la Persona i segons la formació del monitor/a.

Al ser un funcionament ja pensat en la necessitat de la seva flexibilitat, depenent de la fluctuació laboral l’horari s’adaptarà sempre prioritzant la tasca prelaboral i quan la situació ho permeti es realitzaran les activitats d’ajustament personal i social programades. L’ajustament personal i social és aquell conjunt d’activitats dirigides a la persona atesa, que amb la seva participació directa, tenen per objecte una rehabilitació estructural de la persona i una millora de la seva relació amb l’entorn. Les diferents activitats programades són:

  • Acadèmic-formatiu-coneixements (diferents racons: càlcul, geografia, ciència, llengua…)+Pantalla Digital Interactiva (dimarts)
  • Centres de interès (habilitats socials, sexualitat, salut, professions, visites externes…)+Pantalla Digital Interactiva (dimecres)
  • Artesania (temàtic, trencadís, fusteria…) (dijous)
  • Esport (futbol, bàsquet, hàndbol, volei, bàdminton, atletisme, petanca, bitlles…) Pista (divendres)

Es promouen les condicions necessàries per la consecució de millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del respecte ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació activa i on cada persona beneficiària elabora un pla d’atenció i vida, concebut com un instrument d’acció dialogada entre la persona atesa, la família, l’entorn comunitari i els professionals dels diversos serveis. S’entén la diversitat i varietat en cadascuna de les persones ateses, entenent-ho com una atenció flexible, multidisciplinar, individualitzada i adaptada a la persona on l’eix vertebrador del servei són les seves necessitats individuals. Així doncs, partint dels punts forts o competències de cadascú es traça el seu itinerari personalitzat d’activitats setmanals, amb un horari individual i propi, el qual forma part de la seva atenció diària al servei en que es treballen totes les àrees.

La nostra funció no la limitem a atendre les necessitats de les persones, sinó a ser promotors i facilitadors de projectes de felicitat de cadascuna de les persones ateses en el nostre centre, on els seus desitjos i anhels, siguin el motor que els ha de promoure i comportar una vida de plenitud.

Per tant, a cadascun dels serveis del Centre Ocupacional:

  • S’adapten les eines i recursos que facilitin l’autogestió i autodeterminació de la persona amb discapacitat
  • Es planifica una proposta d’activitats de rehabilitació i habilitació adaptades a les necessitats evolutives de les persones ateses
  • Es creen espais que permetin expressar les seves necessitats, interessos personals, desitjos i il·lusions

 

Instal·lacions

La superfície construïda pel Centre Ocupacional és de 2.700m², en un terreny propietat de l’FVO, repartits en una sola planta amb diferents nivells per a allotjar els serveis de Centre Ocupacional. En aquests moments el centre compta amb un edifici funcional, dinàmic i amb capacitat per anar adaptant-se a les futures generacions de persones adultes amb discapacitat intel·lectual que puguin sol·licitar l’entrada al servei.  És per aquest motiu que, actualment, hi ha 18 sales d’ajustament personal i social destinades a l’STO, de manera que cada grup disposa del seu lloc d’activitat diària i dues grans sales diàfanes estan reservades exclusivament al servei de SOI.

També és compta amb  una sala de marqueteria, zona de calma, infermeria i zona d’esbarjo, amb un espai destinat a hort i jardí, pista poliesportiva i pistes de petanca.

Així com la recepció, la sala d’activitats Sílvia Ramada, el despatx de psicologia, teràpia ocupacional, treball social i pedagogia i el despatx de direcció del centre.

Història

El Centre Ocupacional va néixer l’any 1991 amb la valoració de les primeres 7 persones, i fou a l’any 1992 quan des de l’EVO (Equip de Valoració i Orientació) d’Adults van valorar-se 41 persones més com a integrants del centre. El gruix de persones ateses (48) que van passar a formar part del Centre Ocupacional provenia del mateix taller, el qual, a partir de la publicació del Decret de l’any 1987 va reorganitzar-se per a constituir a l’abril de 1992 el Centre Ocupacional dels Tallers Valldoriolf (actualment anomenats Centre Ocupacional).

No fou fins a l’any 1996, i amb la publicació del Decret 336/1996, que es va regular el Servei de SOI (Servei Ocupacional d’Inserció) constituït per aquelles persones adultes amb discapacitat intel·lectual que no entraven a formar part del Centre Ocupacional i tampoc no podien ser contractades per al Centre Especial de Treball de la FVO pel seu grau d’afectació,-els mal anomenats “transitoris” perquè estaven en una situació de transitorietat legal, segons la normativa que els emparava-. Van ingresar al SOI aproximadament 70 persones, i des d’aquell moment el Centre Ocupacional va comptar amb els dos serveis que ja té actualment, el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

Les reformes interiors de les instal·lacions del centre ocupacional han fet possible atendre a una diversitat important de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, actualment el servei de SOI té una capacitat registral de 75 persones i el servei de STO compta amb una capacitat registral per a 170 persones.