Projectes

Essent fidel als fins i objectius de la pròpia institució, l’FVO de manera continuada fa estudis de les necessitats que existeixen dintre del col·lectiu que atén, i dissenya i projecta recursos per donar una resposta adequada a les persones amb discapacitat que formen part de l’entitat.

PROJECTES FINALITZATS:

Projecte social de Construcció d’una Casa de Lleure

Un dels objectius més importants de la Fundació és realitzar els projectes necessaris per millorar la qualitat de vida e les persones amb discapacitat intel·lectual. És per això, que dins el marc del Pla Estratègic de l’FVO 2013-2016 aprovat pel Patronat de la Fundació, es va definir la construcció d’una casa de lleure adaptada per a totes les persones; però sobretot, destinada a aquelles que per diferents motius econòmics o socials tenen dificultat per a gaudir d’un temps d’oci integrador fora de l’entorn quotidià.

La Casa de Lleure està ubicada al municipi de l’Escala, el qual pertany a la comarca de l’Alt Empordà. Concretament, el terreny adquirit per a construir la casa de lleure es troba al carrer Emili Gandia, nº18. El projecte de la casa de lleure és coordinat per una Comissió de Seguiment i Control de treball formada per les direccions tècniques del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” i la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, la Coordinadicó del Servei d’Habitatge, el professional responsable de la Coordinació del projecte de la Casa de Lleure, la Cap de Gabinet, el Cap de Recursos i la Direcció General de l’entitat i té com a objectiu què l’atenció individualitzada sigui el més fidel possible i que el funcionament sigui efectiu en tots els sentits.

L’objectiu del projecte de la Casa de Lleure és potenciar que totes les persones que atén l’FVO puguin disposar d’un lleure, tot i que aquest tindrà uns criteris clars de selecció. D’aquesta manera, es donarà prioritat a aquelles persones que per qüestions econòmiques no poden gaudir de vacances i alhora, es tindrà en compte a aquelles persones que no tenen família i que per si soles no poden accedir a una estada de vacances. Així doncs, estem parlant d’una casa totalment equipada per a gaudir d’un lleure integrador i passar amb companys, professionals i/o voluntaris uns dies de vacances.

La Fundaico va obtenir la llicència d’obres el passat 22 de gener de 2014 i les obres s’han desenvolupat al llarg de l’any fins a ser una realitat a inicis de l’any 2015. Un cop finalitzats els darrers detalls del seu equipament, un grup de persones ateses a la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” han pogut realitzat, a finals de febrer de 2015, la primera estada inagural de la posada en marxa d’aquest projecte. L’experiència ha estat molt positiva i engrescadora. Actualment, des de la Comissió Tècnica de la Fundació s’està acabant de definir el Programa d’Activitats Anuals dels Centres i Serveis que comptarà amb la Casa de Lleure com un recurs més, programant diverses sortides al llarg de tot l’any; i de cara a l’estiu de 2015 es realitzarà la primera proposta de Estades de Vacances per tal que els familiars i tutors puguin sol·licitar una estada de Vacances pels seus familiars al llarg dels mesos de juny, juliol, agost i setembre.

PROJECTES EN CURS:

Actualment hi ha en curs:

Ampliar l’àrea d’acolliment residencial, en concret el Servei d’Habitatge, amb nous projectes i serveis propietat de la Fundació.

El Patronat, en el seu treball constant per acomplir amb els objectius definits al Pla Estratègic de l’FVO per al període 2011-2014, ha comprat un terreny al terme municipal de Granollers per tal de construir-hi una nova llar-residència, per tal de crear nous recursos de futur en el Servei d’Habitatge per a les persones amb discapacitat intel·lectual ateses a la Fundació.

En la seva reunió del mes de juny, el Patronat va aprovar el projecte d’ampliació de 44 places de llar-residència al Servei d’Habitatge, i en concret, la construcció de la primera fase d’aquest projecte amb una nova llar que dotarà a l’entitat de 24 noves places. Es preveu que les obres de construcció es realitzin durant un any de duració i, per tant, que el centre es posi en funcionament al segon semestre de l’any 2014. La segona fase d’aquest projecte, que dotarà a l’FVO de 20 places més de llar-residència, s’iniciarà aproximadament a l’any 2016.

El dissabte 02 de febrer de 2014, a les 12 del migdia, es va realitzar l’acte institucional de col·locació de la primera pedra de la nova llar-residència a la ciutat de Granollers (cruïlla del carrer de la Sardana, amb carrer Sant Antoni i avinguda de l’Estació del Nord), presidit pel President de l’FVO, Esteve Marqués, i la Consellera de Benestar Social i Família, l’Hble. Sra. Neus Munté.

Aquest acte va donar el tret de sortida a les obres, que es van iniciar el mateix mes de febrer (que el Patronat de l’FVO, en la seva reunió del 20 de desembre va atorgar a l’empresa de construcció SOLIUS ja que va presentar l’oferta que més s’adequava a les necessitats de la Fundació i que més avantatges oferia a la institució), amb la finalitat de donar acompliment a l’objectiu del Pla Estratègic de l’FVO per al període 2011-2014 d’ampliar els serveis i recursos propis en l’àmbit de l’acolliment residencial. Aquest procés de construcció ha patit diversos enrederiments i actualment segueixen el seu curs i es preveu la seva finalització al mes de març de 2015. Posteriorment, el Patronat de l’FVO decidirà quin ús farà de la llar fins que el Dept. de Benestar Social i Família decideixi concertar les 24 noves places d’aquesta llar-residència, segons el compromís adquirit amb la Fundació.

L’avantprojecte d’un Centre de Rehabilitació Funcional.

El Patronat de l’FVO ha renovat el seu suport als diferents projectes socials de la Fundació, un d’ells és la construcció d’un Centre de Rehabilitació Funcional (CRF) als terrenys de propietat de l’entitat. L’objectiu és dotar dels espais necessaris al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” per tal de donar acompliment al Nou Model d’Atenció Diürna proposat des del Departament de Benestar Social i Família i l’ICASS. Aquest centre constarà de nous espais com ara una pista per a la pràctica de diferents activitats esportives i psicomotrius, un centre de rehabilitació funcional i un centre de rehabilitació terapèutica basada en activitats aquàtiques.

Pel que fa al CRF, el passat dijous 6 de setembre del 2012, el Director General de la Fundació, Juan M. Monsalve, acompanyat per l’arquitecte de la Fundació Francesc Sala, es va reunir amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, una delegació de l’ajuntament de La Roca del Vallès encapçalada per l’alcalde, Rafael Ros, i el Cap de Territori i arquitecte, Pere Ramos, els quals van estar acompanyats pel diputat i portaveu del grup parlamentari de CiU, Jordi Turull. A la reunió es va tractar, entre altres temes d’interès per a la Fundació, el pla especial a realitzar (proposat per l’alcalde de La Roca) per reordenar la zona que afecta als terrenys propietat de la Fundació i definir-los com a zona rústica no urbanitzable, però destinada a equipaments socials. Tant la delegació de l’ajuntament de La Roca com el mateix Director General de la Fundació valoren de manera molt positiva aquesta reunió.

Més endavant, el Director General de l’FVO, Juan M. Monsalve, acompanyat per l’arquitecte de la Fundació, Francesc Sala, juntament amb l’alcalde de La Roca, Rafael Ros, i el Cap de Territori i arquitecte, Pere Ramos, es van reunir, el passat 21 de novembre del 2012, amb el Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i l’arquitecte responsable dels temes urbanístics del Vallès Oriental. La reunió va resultar molt positiva i totes les parts estan d’acord en què tot el procés segueixi endavant per “endreçar” la situació urbanística dels terrenys propietat de l’FVO i que el procés a seguir és el següent:

Modificació Puntual del plantejament general de La Roca del Vallès, amb l’objectiu de mantenir la classificació de sòl no urbanitzable, però modificar la qualificació, que passaria de “lliure permanent”, a equipaments sociosanitaris d’àmbit supramunicipal. En un document que s’ha de fer en col·laboració amb els serveis tècnics municipals, i amb successives “correccions” amb els tècnics d’Urbanisme, per tal que, quan s’iniciï el tràmit, ja estigui tot acordat i pugui ser ràpid. L’estimació de temps és d’un any.

Pla Especial Urbanístic per a concretar la implantació, dimensions i característiques del Centre de Rehabilitació Funcional i àrea d’activitats esportives, tant les que van a l’aire lliure com les cobertes. Es tramitaria simultàniament amb la modificació puntual, i es redactaria amb les mateixes col·laboracions i pel mateix sistema de “correccions” successives.

Durant el primer semestre de l’any 2013 s’han dut a terme diferents reunions amb els tècnics de l’ajuntament de La Roca i els de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a tractar diverses qüestions. Així, el dia 6 de novembre del 2013 va entrar al Registre de l’ajuntament la documentació tècnica corresponent a l’Avanç de Modificació Puntual i l’Avanç de Pla Especial Urbanístic. Aquesta documentació tècnica inclou també la documentació ambiental, és a dir, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar que ha estat redactat per l’empresa GESMAT. Quan l’ajuntament faci l’aprovació provisional, començarem a treballar amb relació a l’obtenció de la llicència d’obra per tenir-ho tot enllestit un cop la institució pública ens faci arribar l’aprovació definitiva.

D’altra banda, l’alcalde de La Roca del Vallès s’ha compromès a agilitzar el més ràpid possible els processos per a tirar endavant l’edificació del CRF per tal de que al 2015 sigui possible inaugurar-lo amb motiu del 50è aniversari de l’FVO. El projecte del CRF és una millora del projecte inicial de construcció d’una zona esportiva i de lleure, ja que es té en consideració la introducció del Nou Model d’atenció Diürna adaptat al Centre Ocupacional dotant-lo de nous espais per a fisioteràpia, atenció directa i zones de rehabilitació.

L’expedient sobre la modificació puntal del Pla General dels terrenys situats al paratge de “Valldoriolf” ja està al seu tràmit final. L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha convocat un Ple extraordinari per aquest mes de febrer on, entre altres temes, s’inclourà l’aprovació provisional de la modificació puntual. A continuació, l’expedient passarà a Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per a l’aprovació definitiva i el retorn a l’Ajuntament per, també, realitzar la seva aprovació definitiva.

Abans del mes de setembre de 2015, segon el compromís de l’Alcalde del municipi de La Roca, es preveu tenir el procés finalitzat.

“Projecte 2008”. Construcció d’una Residència i Centre de Dia de 60 i 50 places respectivament per a persones amb discapacitat intele·lectual i trastorns de conducta que requereixen d’un suport generalitzat.

Aquest projecte neix del compromís i la responsabilitat de la Junta de Patronat i la pròpia Direcció General envers les necessitats que es detecten dintre del col·lectiu de persones afectades. Es tracta d’un projecte que té com a finalitat donar una resposta adequada a les persones que requereixin de manera urgent aquest tipus de servei i donar resposta a les necessitats i situació que viuen actualment les seves famílies. A l’actualitat, a l’FVO hi ha 96 persones ateses als diferents serveis de l’FVO (àrea d’atenció diürna i àrea d’acolliment residencial) que requereixen d’un suport més adient a la seva patologia, així com 14 en llista d’espera per accedir a una plaça.

El Projecte 2008 vol donar suport a la programació de places d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca realitzada pel Dept. de Benestar Social i Família i, per tant, la decisió de portar-lo a terme correspon al mateix departament de la Generalitat de Catalunya.

Posada en funcionament del Nou Model d’Atenció Diürna al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”.

Seguint en la línea d’innovar contínuament en el servei a la persona adulta amb discapacitat intelectual ens plantegem com a objectiu anual ser un dels Centres Ocupacionals a nivell del nostre territori que es regirà segons el Nou Decret. Sent precursors i pioners en la seva posada en marxa.

La posada en marxa del Decret del Nou Model d’Atenció Diürna que regularà en un futur els Centres d’Atenció Diürna, consisteix en una nova concepció de la persona, treballant per a respondre a les seves necessitats individuals i d’acord amb el seu nivell d’assistència. Se centra en la persona, per tal de millorar la seva qulitat de vida donant resposta a les seves necessitats individuals.

La implantació del Nou Model d’Atenció Diürna requerirà analitzar les necessitats i suports dels usuaris de manera individualitzada i també adaptar els recursos i la dinàmica del Centre Ocupacional d’acord a la nova filosofia del nou model.

PROJECTES DE LA COMISSIÓ D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES

La Fundació compta amb una Comissió d’Innovació responsable de proposar nous projectes vinculats a l’ús de les noves tecnologies (TIC) o donar via lliure a la creativitat dels professionals de l’FVO a l’hora d’assumir els reptes de la millora de la qualitat de vida de les persones que s’atenen a tots els serveis i dels professionals que en formen part.

La Comissió, amb el vist-i-plau de la Direcció General, ja ha dut a terme diferents projectes com per exemple:

La creació d’una sala multimèdia i interactiva al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”.
Projecte de renovació de la sala d’estimulació sensorial a la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, espai que serà d’ús de tots els usuaris dels diferents serveis o àrees de l’FVO.
Projecte d’informatització del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” amb la col·laboració de l’obra social de “la Caixa”
La creació d’un sistema de radiofreqüència per a gestionar la roba de l’àrea d’acolliment residencial.

A l’actualitat, la Comissió està treballant, entre d’altres, en:

Treballar en les tasques quotidianes de cuina, amb petits electromèstics adaptats, a l’office ampliat de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”.
El projecte “Creació de punts TIC” al Servei d’Habitatge.
La construcció d’un jardí d’estimulació sensorial a la Residència.

ALTRES PROJECTES:

Ampliar les activitats de gestió residencial presentant-nos a concursos públics de nous centres de l’ICASS.
Ampliació de serveis residencials gestionant-los conjuntament amb altres entitats de l’àmbit social en el camp de la geriatria amb l’objectiu d’integrar a les persones amb discapacitat intel·lectual envellides.
Ampliació de recursos adreçats a les persones amb discapacitat intel·lectual tenint en compte les necessitats que van apareixent. (recursos d’habitatge en general, serveis residencials per a persones de tercera edat i discapacitat intel·lectual…).
Mantenir converses amb el sector immobiliari per analitzar les oportunitats del mercat actual, per tal de donar compliment als fins fundacionals de l’FVO.
Iniciar converses amb ens municipals per establir convenis de col·laboració i potenciar sinergies en l’àmbit local, per tal de donar compliment als fins fundacionals de l’FVO.
Ampliar l’àrea d’acolliment residencial, en concret el Servei d’Habitatge, amb nous projectes i serveis propietat de la Fundació.
Desenvolupament de projectes d’acció social juntament amb empresaris referents de la comarca.